Author: tanawat

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้นำองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 112 ศิลปากร เตรียมผู้นำองค์การนักศึกษา ต้อนรับเปิดเทอม อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็...

โครงการสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิชาชีพเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ | ปิดเทอมเติมฝันสร้างสรรค์ชุมชนยั่งยืน

จำนวนเปิดอ่าน 50 สัมมนาสภานักศึกษา ประจำปี 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญถาวรเวช กล่าวเปิดโครงการสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิ...

สานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ : Gender Fair

จำนวนเปิดอ่าน 138 ด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดกิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบั...

รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 167 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันทหารประจำปี 2565 (วังท่าพระ)

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน FIRST AID TO SAFE LIFE

จำนวนเปิดอ่าน 760 ด้วยปัจจุบันการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษาแต่ละบุคคลนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การฝึกปฏิบัติงาน การทำกิจกรรมต่างๆ การเดินทาง ม...

ประกาศ รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 5 (ชาย – หญิง) ปีการศึกษา 2564 (วังท่าพระ)

จำนวนเปิดอ่าน 544 หมายเหตุ ปริ้น หน้า – หลัง ให้อยู่ในการดาษแผ่นเดียวกัน

x Close

Silpakorn Act