Author: งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

โครงการอบรมออนไลน์ ภูมิชีวิตพิชิตจิตวิทยา | ระบายศิลป์

จำนวนเปิดอ่าน 1,624 คำชี้แจ้งโครงการอบรมออนไลน์ ภูมิชีวิตพิชิตจิตวิทยา | ระบายศิลป์ เพื่อสร้างกระบวนการการให้ความรู้ทางจิตวิทยาเบื้องต้น ในเรื่องต่าง ...

จิตอาสาศิลปากรตื่นรู้..สู้ COVID-19

จำนวนเปิดอ่าน 2,114 เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมศิลปากรตื่นรู้สู้ COVID-19 สะสมกิจกรรมจิตอาสาสูงสุด 6 ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา โดยเข้าร่วมอบรมออนไลน์แล...

รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ประจำปี 2564

จำนวนเปิดอ่าน 114

สตรองอย่างมีสไตล์ อยู่ที่ไหนก็ออกกำลังกายได้

จำนวนเปิดอ่าน 4,700 กองกิจการนักศกึษาขอเชิญชวนนักศึกษา “สตองอย่างมีสไตล์ อยู่ที่ไหนก็ออกกำลังกายได้” ด้วยการเดิน-วิ่ง สะสมจำนวนการก้าวผ่านแอพพลิเคชั่น...

ศิลปากรป้องกันการแพร่เชื้อ

จำนวนเปิดอ่าน 104 มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการ D/M/H/T/Tตามแผนการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 … … … … … … D-Dis...

x Close

Silpakorn Act