Author: Bhanupong Ngolumduen

โครงการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านกิจการนักศึกษา

จำนวนเปิดอ่าน 64 สอดคล้องตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์...

โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 19 กองกิจการนักศึกษา จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามหลักปร...

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2565

จำนวนเปิดอ่าน 15,026 กองกิจการนักศึกษา กำหนดจัดโครงการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 ...

ประกาศกำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

จำนวนเปิดอ่าน 4,716 เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปั...

โครงการปิดเทอมเติมฝันสร้างสรรค์ชุมชน 2565

จำนวนเปิดอ่าน 686 กองกิจการนักศึกษาเปิดรับคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบูรณาการวิชาการสู่วิชาชีพเพื่อทักษะชีวิตสร้างสรรค์สังคมยั่งยืน | ปิดเทอมเติมฝ...

ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 2565

จำนวนเปิดอ่าน 536 ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท...

x Close

Silpakorn Act