Category: ทุนการศึกษา

ภาษามือสื่อรัก

จำนวนเปิดอ่าน 885 นักศึกษาพิการที่ได้รับการส่งเสริมและจัดการศึกษาด้วยสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเสมอภาค จะ...

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3)

จำนวนเปิดอ่าน 418 ตามที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ เหตุการณ์ภัย...

ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 39 วันที่ 22 มกราคม 2565 อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึก...

“รายได้เสริม…เติมฝัน 2565”

จำนวนเปิดอ่าน 1,494 โครงการส่งเสริมแนวทางการสร้างรายได้พิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร กองกิจการนักศึกษา และจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับเครือข่ายผู...

หน่วยทุนการศึกษาและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 10 ทุน

จำนวนเปิดอ่าน 85 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายศศิวิมล ใจซื่อ หัวหน้าหน่วยทุนการศึกษาและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ นำผู้แทนนักศึกษา จำนวน 2 ราย เข้ารับทุนการศ...

คณะทำงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

จำนวนเปิดอ่าน 50 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิชา บ...

x Close

Silpakorn Act