Category: DSA SU NEWS

โครงการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านกิจการนักศึกษา

จำนวนเปิดอ่าน 20 สอดคล้องตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์...

โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 5 กองกิจการนักศึกษา จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามหลักประ...

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2565

จำนวนเปิดอ่าน 10,493 กองกิจการนักศึกษา กำหนดจัดโครงการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 ...

ประกาศกำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

จำนวนเปิดอ่าน 2,480 เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปั...

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้นำองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 111 ศิลปากร เตรียมผู้นำองค์การนักศึกษา ต้อนรับเปิดเทอม อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็...

โครงการสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิชาชีพเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ | ปิดเทอมเติมฝันสร้างสรรค์ชุมชนยั่งยืน

จำนวนเปิดอ่าน 47 สัมมนาสภานักศึกษา ประจำปี 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญถาวรเวช กล่าวเปิดโครงการสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิ...

x Close

Silpakorn Act