Category: DSA SU NEWS

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 576 มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับและเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้...

SU LIVE ACT.

จำนวนเปิดอ่าน 203 พบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา LIVE สดทุกวันจันทร์ ป...

เลื่อนการรายงานตัวเข้าหอพัก

จำนวนเปิดอ่าน 821 ประกาศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดนครปฐมที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในจำนวนมาก และถูกจัดให้...

ประกาศ รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 5 (ชาย – หญิง) ปีการศึกษา 2564 (วังท่าพระ)

จำนวนเปิดอ่าน 149 หมายเหตุ ปริ้น หน้า – หลัง ให้อยู่ในการดาษแผ่นเดียวกัน

การรายงานตัวเข้าอยู่หอพักฯ นศ.ชั้นปีที่ 1/2564 และสมัครรอบที่ 2

จำนวนเปิดอ่าน 664 รอบที่ 1 รายงานตัวเข้าอยู่หอพัก ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2564รอบที่ 2 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 – 23 ม...

อัตราค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 340 ตามสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการต่อสัญญาการประกันอุบัติเหตุกลุ่มปีการศึกษา 2564 กับบริษัทวิริยะประกัน...

x Close

Silpakorn Act