Category: กองกิจการนักศึกษา | มหาวิทยาลัยศิลปากร

“รายได้เสริม…เติมฝัน 2565”

จำนวนเปิดอ่าน 855 โครงการส่งเสริมแนวทางการสร้างรายได้พิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร กองกิจการนักศึกษา และจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับเครือข่ายผู้ป...

ปรึกษา/สอบถามข้อมูล “ชุมชนอบอุ่น” เกี่ยวกับ COVID-19

จำนวนเปิดอ่าน 55 กองกิจการนักศึกษา ขอส่งความปรารถนาดีถึงนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ในการหมั่นรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย ลดการไปในที่ชุมชน หลักเลี่ยง...

คณะทำงานบูรณาการศิลปากร เพื่อสร้างสรรค์ทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

จำนวนเปิดอ่าน 21 ตัวอย่าง VIRTUAL EXHIBITION สำนักหอสมุด มศก.

ขอใช้พื้นที่กีฬาภายในอาคาร

จำนวนเปิดอ่าน 44 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19โปรดนำหมายเลขขอใช้สถานที่กีฬาเพื่อเข้ารับบริการภายในอาคารและโรงฝึกพล...

วาระคล้ายวันประสูติปีที่ ๙๖ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ

จำนวนเปิดอ่าน 229 วันพุธ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ ยุคล บุญจิตราดุลย์ เสด็จมาทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศล ซึ่งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา...

“ทับแก้ววาไรตี้” มหาวิทยาลัยสีขาว 2564

จำนวนเปิดอ่าน 2,570 ด้วยพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร กอปรกับความมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เสียสละตนเพื่อประโยชน์...

x Close

Silpakorn Act