Category: กีฬาและนันทนาการ

ขอใช้พื้นที่กีฬาภายในอาคาร

จำนวนเปิดอ่าน 44 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19โปรดนำหมายเลขขอใช้สถานที่กีฬาเพื่อเข้ารับบริการภายในอาคารและโรงฝึกพล...

งดให้บริการสนามกีฬากลางแจ้ง

จำนวนเปิดอ่าน 40 เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาและระบบไฟฟ้า ทั้งนี้ กำหนดเสร็จสิ้นการดำเนินงานและส่งมอบพื้นที่วันที่ 1 เมษายน 2565 หมายเหตุ สนามฟุตบอล สนามฟุตซ...

เปิดบริการสนามกีฬาและพื้นที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง (01/09/21)

จำนวนเปิดอ่าน 100 ตามที่ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการ ในการดำเนินการเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไ...

ปิดบริการสนามกีฬา

จำนวนเปิดอ่าน 63 ด้วยสถานการณ์ของโรค COVID-19 ได้แพร่กระจายเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการลดการแพร่ก...

ปิดบริการสนามกีฬาทุกสนาม

จำนวนเปิดอ่าน 50 ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ได้แพร่กระจายเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการลดการแพร่ก...

x Close

Silpakorn Act