Category: งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

“รายได้เสริม…เติมฝัน 2565”

จำนวนเปิดอ่าน 855 โครงการส่งเสริมแนวทางการสร้างรายได้พิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร กองกิจการนักศึกษา และจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับเครือข่ายผู้ป...

ปรึกษา/สอบถามข้อมูล “ชุมชนอบอุ่น” เกี่ยวกับ COVID-19

จำนวนเปิดอ่าน 55 กองกิจการนักศึกษา ขอส่งความปรารถนาดีถึงนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ในการหมั่นรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย ลดการไปในที่ชุมชน หลักเลี่ยง...

คณะทำงานบูรณาการศิลปากร เพื่อสร้างสรรค์ทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

จำนวนเปิดอ่าน 21 ตัวอย่าง VIRTUAL EXHIBITION สำนักหอสมุด มศก.

อบรมฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

จำนวนเปิดอ่าน 724 กำหนดวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. (สะสม 3 ชั่วโมงจิตอาสา) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดการต่อยอ...

แนะแนวเตรียมความพร้อมขอทุนรัฐบาล

จำนวนเปิดอ่าน 1,280 การเตรียมความพร้อมขอทุนรัฐบาล ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกคุณสมบัติ/เงื่อนไข เทคนิคการเลือกขอทุนรัฐบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำห...

แนะแนวการเตรียมตัวสอบ TOEIC

จำนวนเปิดอ่าน 791 โครงการแนะแนวการเตรียมตัวสอบ TOEIC @ Silpakorn  ระหว่างวันที่ 6,13 และ 20 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 08.30 – 15.30 น. (สะสม 9 ชั่วโมง...

x Close

Silpakorn Act