Category: งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 5 กองกิจการนักศึกษา จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามหลักประ...

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2565

จำนวนเปิดอ่าน 10,493 กองกิจการนักศึกษา กำหนดจัดโครงการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 ...

กําหนดโครงการพิธิปฐมนิเทศนักศึก ษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 “กลิ่นจันน้อมใจ..น้องใหม่ศิลปากร” วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

จำนวนเปิดอ่าน 7,243 ลงทะเบียนเข้าร่วมที่นี่ (Onsite จำกัดจำนวน) เวลา 06.00 น. รายงานตัวนักศึกษา/คัดกรอง ณ ลานจอดรถพระราชวังสนามจันทร์ &#8211...

ประกาศกำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

จำนวนเปิดอ่าน 2,480 เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปั...

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้นำองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 111 ศิลปากร เตรียมผู้นำองค์การนักศึกษา ต้อนรับเปิดเทอม อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็...

โครงการสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิชาชีพเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ | ปิดเทอมเติมฝันสร้างสรรค์ชุมชนยั่งยืน

จำนวนเปิดอ่าน 47 สัมมนาสภานักศึกษา ประจำปี 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญถาวรเวช กล่าวเปิดโครงการสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิ...

x Close

Silpakorn Act