Category: งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 580 มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับและเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้...

SU LIVE ACT.

จำนวนเปิดอ่าน 203 พบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา LIVE สดทุกวันจันทร์ ป...

สำรวจความต้องการวัคซีน COVID-19

จำนวนเปิดอ่าน 1,025 ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย (รอบสำรวจถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564) กำหนดให้บุคลากร และนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ล...

รับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

จำนวนเปิดอ่าน 5,216 เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปั...

x Close

Silpakorn Act