Category: หน่วยวินัยนักศึกษา

1 สิงหาคม 2563 “ทับแก้ว” กวดขันหมวกนิรภัย และวินัยจราจร

จำนวนเปิดอ่าน 163 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิต ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วย ซึ่งปัจจุบันพบว่า 3 ใน 4 ของอุบัติเหตุทางถ...

เลื่อนกำหนดส่งสมุดออมสุขครั้งสุดท้าย

จำนวนเปิดอ่าน 11 ตามที่โครงการส่งเสริมวินัยนักศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอน “สมุดออมสุข” ได้กำหนดให้สมาชิกโครงการเข้าร่วมกิจกรร...

รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ห่วงใยจากใจศิลปากร

จำนวนเปิดอ่าน 8 อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาของประเทศไทยมานานนับสิบปี สร้างความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก ในปี พ....

ศิลปากรจัดอบรมเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และรณรงค์วินัยนักศึกษา “ทับแก้ววาไรตี้” มหาวิทยาลัยสีขาว

จำนวนเปิดอ่าน 42 วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบนโยบายให้เ...

x Close

Silpakorn Act