Category: งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนเปิดอ่าน 106

ประชุมคณะอนุกรรมการการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

จำนวนเปิดอ่าน 153

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

จำนวนเปิดอ่าน 1,590 เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

จำนวนเปิดอ่าน 153

ประกาศเรื่อง การพักอาศัยของนักศึกษา ในหอพักมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ภายใต้การประกาศใช้พระราชกำหนดฯ พ.ศ.2548

จำนวนเปิดอ่าน 36

x Close

Silpakorn Act