Category: งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ประกาศเรื่อง การพักอาศัยของนักศึกษา ในหอพักมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ภายใต้การประกาศใช้พระราชกำหนดฯ พ.ศ.2548

ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Big cleaning

วันที่ 14 มีนาคม 2563 กองกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม Big cleaning ตลาดอินดี้ โดยมีผู้ประกอบการร้านค้ามาร่วมทำความสะอาดขัดล้างพื้นถนนและฟุตบาทตลอดแนวถนนท...

ประกาศเรื่องรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง) ชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2562 (วังท่าพระ)

x Close

Silpakorn Act