Category: งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 228

ปรับลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 538 ปรับลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสน...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 120 ขวด

จำนวนเปิดอ่าน 20 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 120 ขวด โดยมีผ...

x Close

Silpakorn Act