Category: ประกาศ

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา “กองทุนเพชรรัตน” ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา “กองทุนเพชรรัตน” ประจำปีการศึกษา 2560           ตามประกาศกองกิจก...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (วังท่าพระและตลิ่งชัน)

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (วังท่าพระและตลิ่งชัน)      ...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2561

       กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมให้...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2)

           ตามประกาศกองกิจการนักศึกษาเรื่องกำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 กองกิจการนัก...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2561

        ตามประกาศกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่องกำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ดำเนินการรับสมัครและสัมภาษณ์น...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562

              ด้วยกองทัพบกจะทำการตรวจเลือก บุคคลซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2562 ประมาณปลายเ...

x Close

Silpakorn Act