การประกันอุบัติเหตุ


อัตราค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2564

ใบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทน

ขั้นตอนการเบิกประกัน COVID-19


กรณีนักศึกษายังไม่ได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุ สามารถสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินไม่เกิน 15,000 ต่อกรณี สำหรับพระราชวังสนามจันทร์สามารถติดต่อขอรับ “ใบส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล” (ไม่ต้องสำรองจ่าย) ได้ในวันและเวลาทำการที่กองกิจการนักศึกษา นอกเวลาทำการติดต่อที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 062-4426469 คุณดวงเดือน


ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำสัญญาการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร กับบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากช่วงนี้  เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษา ระหว่างนี้ถ้านักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ที่ประสบอุบัติเหตุและสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน มีความประสงค์จะเบิกค่ารักษาพยาบาล ขอให้ดำเนินการดังนี้

  1. ขั้นตอนการเบิกประกันอุบัติเหตุ

                            ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำสัญญาการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร กับบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากช่วงนี้  เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษา ระหว่างนี้ถ้านักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ที่ประสบอุบัติเหตุและสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนมีความประสงค์จะเบิกค่ารักษาพยาบาล ขอให้ดำเนินการดังนี้

    1. รวบรวมใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ พร้อมใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
    2. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารให้อยู่ในหน้าเดียวกัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ที่ยังไม่มีหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านหรือ  สูติบัตรของนักเรียน สำเนาบัตรประชาชนและหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง (เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ) กรอกรายละเอียดในใบคำร้องเบิกค่าสินไหมให้ชัดเจน (สามารถดาวห์โหลดใบคำร้องได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบด้านล่าง)  ส่ง EMS มายังกองกิจการนักศึกษา ดังนี้
  2. 2.1 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (ส่งที่)

                             นางสาวดวงเดือน  แก้วมณี
                             กองกิจการนักศึกษา
                             มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
                             อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000

         2.2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (ส่งที่)

                             นางสาวกฤตชญา  มาสุข
                             มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนน หน้าพระลาน
                             แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
                             กรุงเทพมหานคร 10200

          2.3 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน (ส่งที่)

                            นางสาวกฤตชญา  มาสุข
                             มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนน หน้าพระลาน
                             แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
                             กรุงเทพมหานคร 10200

          2.4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ส่งที่)

                            นางสาวกมลศรี  กระต่ายเล็ก
                            มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
                             เลขที่ 1  หมู่ 3 ตำบลชะอำ ถนนชะอำ-ปราณบุรี
                            ตำบลสามพระยา
                            อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  76120

       2. กรณีการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลเครือข่าย
เนื่องจาก การใช้สิทธิการรักษาพยาบาลเครือข่ายของบริษัทโดยที่ไม่ต้องสำรองเงินค่ารักษาพยาบาล ในช่วงที่นักศึกษายังไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากรายชื่อการลงทะเบียนยังไม่เรียบร้อย หรือบริษัทยังไม่ได้รับรายชื่อนักศึกษา หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการออกกรมธรรม์ หรือสาเหตุอื่นใดก็แล้วแต่ ทำให้ไม่มีบัตรที่สามารถไปใช้สิทธิกับทางโรงพยาบาลได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสามารถใช้สิทธิได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทางบริษัทวิริยะประกันภัย จึงกำหนดให้ใช้แบบฟอร์มใบส่งตัว เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยทำการส่งตัวนักศึกษาไปใช้สิทธิกับทางโรงพยาบาลเครือข่ายได้โดยไม่ต้องสำรองเงินค่ารักษาพยาบาล และหลังจากที่นักศึกษาได้รับประจำตัวผู้เอาประกันแล้ว ก็ให้ใช้ยื่นแสดงกับโรงพยาบาลเพื่อใช้สิทธิตามปกติต่อไป
ทั้งนี้ ให้นักศึกษาติดต่อขอรับได้ที่
            1) กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ  (ในเวลาทำการ)
            2) กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ  (ในเวลาทำการ)
            3) กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์
                – ชั้น 2 กองกิจการนักศึกษา  (ในเวลาทำการ)
                – ศูนย์รักษาความปลอดภัยฯ (นอกเวลาทำการ)
            4) งานพัฒนานักศึกษา เพชรบุรี (ในเวลาทำการ)


x Close

Silpakorn Act