การประกันอุบัติเหตุ

           มหาวิทยาลัยได้ให้นักศึกษาทุกคนทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ค่าเบี้ยประกันคนละ ๒๐๐ บาท/ต่อปี ในวันลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น โดยมีเงื่อนไขการคุ้มครอง ดังนี้

๑. สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย (ต้องอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย) จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๒. สูญเสียชีวิตจากอาหารที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาเป็นพิษ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๓. สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๔. สูญเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ทุกโรค จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

๕. สูญเสียสายตา มือ เท้า (สองส่วน) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๖. สูญเสียสายตา มือ เท้า (หนึ่งส่วน) จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

๗. ค่ารักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

๘. เงินชดเชยการใช้บัตรทอง (จากอุบัติเหตุ – ผู้ป่วยใน) จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

๙. เงินชดเชยการใช้บัตรทอง (จากอุบัติเหตุ – ผู้ป่วยนอก) จำนวน ๕๐๐ บาท

๑๐. เงินชดเชยการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.รถยนต์ (ผู้ป่วยใน) จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

๑๑. เงินชดเชยการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.รถยนต์ (ผู้ป่วยนอก) จำนวน ๕๐๐ บาท

๑๒. สูญเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑๓. สูญเสียชีวิตจากการถูกฆาตรกรรมลอบทำร้าย จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑๔. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุมีผลบังคับหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว ๑๘๐ วัน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ซึ่งการวิเคราะห์ว่า อุบัติเหตุลักษณะใดที่อยู่ในเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๖ ข้อดังนี้

๑. ต้องมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบร่างกายโดยตรงอย่างฉับพลัน โดยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง หมายถึง เหตุการณ์ที่เรามิได้เจตนาให้เกิดขึ้น โดยเราต้องใช้ความระมัดระวังอันควรโดยวิญญูชนทั่วไปด้วยว่า การกระทำบางอย่างย่อมทำให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได้

๒. ต้องได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นั้นโดยตรง เช่น บาดแผลที่เห็นชัดเจน ถลอก บวม ชำแผลสด การแตกหักของกระดูก

๓. ต้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเอกเทศโดยอิสระ จากเหตุภายนอกร่างกายและโดยไม่มีเหตุอื่นชี้นำหมายถึง เหตุการณ์ที่มีสาเหตุจากภายนอกร่างกายมิได้จากสาเหตุภายในร่างกายหรือเหตุอื่นชี้นำเช่น เป็นลมแล้วล้ม อาหารเป็นพิษ แพ้ยา ฯลฯ

๔. ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใด หมายถึง การเข้ารับการรักษาพยาบาลภายใน๗ ชั่วโมง โดยแพทย์แผนปัจจุบันทันที

๕. ต้องเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น การแข่งรถ กีฬาที่มีความเสี่ยงสูง การรักษาเกี่ยวกับฟัน การแท้งบุตร การทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท ฯลฯ

๖. ต้องมีอายุในขณะเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน ๖๐ ปี