องค์กรนักศึกษา (คณะวิชา)

รหัสและชื่อองค์กรนักศึกษา

201 จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
202 สถาปัตยกรรมศาสตร์
203 โบราณคดี
204 มัณฑนศิลป์
205 อักษรศาสตร์
206 ศึกษาศาสตร์
207 วิทยาศาสตร์
208 เภสัชศาสตร์
209 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
210 ดุริยางคศาสตร์
211 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
212 วิทยาการจัดการ
213 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
214 วิทยาลัยนานาชาติ
x Close

Silpakorn Act