กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ( ครั้งที่ ๑ )

กิจกรรม ระยะเวลา
๑. นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ยื่นใบสมัครทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานที่หน่วยกิจกรรมนักศึกษา งานบริการการศึกษา ประจำคณะวิชาที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัด กุมภาพันธ์ – มีนาคม
๒. คณะวิชาคัดกรองรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาพร้อมตรวจสอบหลักฐานในการสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา มีนาคม
๓. คณะวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานที่กองกิจการนักศึกษาในแต่ละวิทยาเขต มีนาคม
๔. กองกิจการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พร้อมเวลาการสัมภาษณ์ทาง WWW.DSA.SU.AC.TH มีนาคม
๕. กองกิจการนักศึกษาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาในแต่ละวิทยาเขต มีนาคม – เมษายน

 

กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ( ครั้งที่ ๒ )

 กิจกรรม  ระยะเวลา
 ๑. นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ยื่นใบสมัครทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานที่หน่วยกิจกรรมนักศึกษา งานบริการการศึกษา ประจำคณะวิชาที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัด กันยายน – ตุลาคม
 ๒. คณะวิชาคัดกรองรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาพร้อมตรวจสอบหลักฐานในการสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ตุลาคม
 ๓. คณะวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานที่กองกิจการนักศึกษาในแต่ละวิทยาเขต  ตุลาคม
 ๔. กองกิจการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พร้อมเวลาการสัมภาษณ์ทาง WWW.DSA.SU.AC.TH  ตุลาคม
๕. กองกิจการนักศึกษาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาในแต่ละวิทยาเขต ตุลาคม – พฤศจิกายน