DSA|SU ์NEWS

อบรมฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

จำนวนเปิดอ่าน 724 กำหนดวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. (สะสม 3 ชั่วโมงจิตอาสา) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดการต่อยอ...

แนะแนวเตรียมความพร้อมขอทุนรัฐบาล

จำนวนเปิดอ่าน 1,280 การเตรียมความพร้อมขอทุนรัฐบาล ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกคุณสมบัติ/เงื่อนไข เทคนิคการเลือกขอทุนรัฐบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำห...

แนะแนวการเตรียมตัวสอบ TOEIC

จำนวนเปิดอ่าน 791 โครงการแนะแนวการเตรียมตัวสอบ TOEIC @ Silpakorn  ระหว่างวันที่ 6,13 และ 20 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 08.30 – 15.30 น. (สะสม 9 ชั่วโมง...

หน่วยทุนการศึกษาและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 10 ทุน

จำนวนเปิดอ่าน 36 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายศศิวิมล ใจซื่อ หัวหน้าหน่วยทุนการศึกษาและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ นำผู้แทนนักศึกษา จำนวน 2 ราย เข้ารับทุนการศ...

คณะทำงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

จำนวนเปิดอ่าน 24 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิชา บ...

x Close

Silpakorn Act