DSA Blog

ศิลปากรจัดปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (คลิป)

    วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตาจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโคร...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

    ด้วยบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ด้านกีฬา และได...

ศิลปากรประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐

    วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตาจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณะผู้บริหารกองก...

ขอเชิญนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “ นักศึกษาทุนสร้างชาติ ส่งเสริมโอกาสเพื่อการศึกษา ศิลปากรเพื่อ...

ศิลปากรจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๑

    วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ อาจารย์ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ...

ว่าที่บัณฑิตศิลปากรรับชุดครุยวันเเรกคึกคัก

    วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ อาจารย์ป...

x Close

Silpakorn Act