DSA Blog

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2561

        ตามประกาศกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่องกำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ดำเนินการรับสมัครและสัมภาษณ์น...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562

              ด้วยกองทัพบกจะทำการตรวจเลือก บุคคลซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2562 ประมาณปลายเ...

แจ้งเตือน เรื่อง การขอรอรับสิทธิการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562

          ตามระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 256...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง การยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา (ประเภทห้องพักว่าง) ปีการศึกษา 2561

        ด้วยหน่วยหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จะเปิดให้นักศึกษาที่ประสงค์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ยื่นคำร้องขอ...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

           ด้วยกระทรวงกลาโหมมีนโยบายกำหนดให้สถานศึกษาต่างๆส่งรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการเรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ซึ่งได้รับหนังสือสำคัญ สด.8 แล้ว แต่ก...

x Close

Silpakorn Act