Tagged: การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

จำนวนเปิดอ่าน 5 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปีการศ...

x Close

Silpakorn Act