Daily Archive: กันยายน 9, 2020

วันปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ./กรอ. 2563

จำนวนเปิดอ่าน 1,374 เข้าสู่แบบยืนยันการเข้าร่วม ตรวจสอบรายชื่อ (พระราชวังสนามจันทร์)

วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ พระราชวังสนามจันทร์

จำนวนเปิดอ่าน 414 15 กันยายน พ.ศ. 2563 | 128 ปีชาตกาลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีเชิญร่วมพิธีรำลึก ณ พระราชวังสนามจันทร์วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ลานศาสตรา...

ประกาศ การใช้สนามกีฬาและลานกีฬาในการออกกำลังกาย ด้านกีฬาและนันทนาการ ตามการผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

จำนวนเปิดอ่าน 74 เริ่มให้บริการสนามกีฬาตามปกติตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 เป็นต้นไปทั้งนี้สงวนให้สิทธิ์แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยหากเป็...

x Close

Silpakorn Act