SU สู้ COVID-19

https://www.facebook.com/PR.Silpakornsanamchandra

ข้อมูลจาก :: PR Silpakorn Sanamchandra

(รับวัคซีนไปแล้วช่วงเดือนสิงหาคม) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน กับทางมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีสถานที่บริการวัคซีนเป็น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  • โปรด ตรวจสอบลำดับคิวฉีดวัคซีนที่นี่ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • โปรด ตรวจสอบวันและเวลารับวัคซีน ทั้งนี้จุดรับวัคซีน ตามวันเวลาที่กำหนด กรณีสถานที่รับวัคซีนแจ้งเป็น “อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ” ขอเปลี่ยนแปลงให้ไปสถานที่รับวัคซีนของ “มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม” เท่านั้น
  • บริการรับ-ส่ง สำหรับผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีน ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (สอบถามเพิ่มเติมที่คุณบัวลอย นิลนาคม่วง โทรศัพท์ 081-1974168)
  • โปรดทราบผู้รับวัคซีนทุกท่าน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมดาวน์โหลด
    แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีน COVID-19 ที่นี่ และกรอกข้อมูลในแบบคัดกรอง และใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนให้เรียบร้อย
  • ติดตาม “นัดหมายเรียกลำดับคิว” จาก Facbook Fanpage โรงพยาบาลนครปฐม

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกรวดเร็วโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมพิมพ์แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนฯ เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดลงทะเบียนตามกำหนดสถานที่ให้วัคซีนของจังหวัดนครปฐมดำเนินการต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมจากจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034-340-183


บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี และมีลำดับคิวดังต่อไปนี้ AA016101 – AA025500 ให้มารับวัคซีน ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 … บุคลากรและนักศึกษาท่านใด มีความประสงค์เดินทางโดยรถโดยสารของมหาวิทยาลัยฯ กรุณากรอกแบบสำรวจได้ที่นี่

ผู้มีคิวฉีดลำดับถัดไป โปรดเตรียมตัวให้พร้อมโดยสามารถตรวจสอบลำดับคิวรับวัคซีนได้ที่นี่


x Close

Silpakorn Act