ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล “พลังสร้างสรรค์ศิลปากร”


คือ..ผู้สร้าง สถาบัน การศึกษา
คือ..ผู้สอน เพาะวิชา ให้แตกฉาน
คือ..ผู้สืบ ศาสตร์ชาติไทย ให้ยืนนาน
คือ..ผู้สาน วิวรรธน์ศิลป์ ถิ่นแดนไทย

เปรียบคุณงาม ดุจกล้วยไม้ มิไร้ค่า
สร้างหน่อกล้า แห่งความรู้ คู่สมัย
กำเนิดถิ่น ศิลปากร ขจรไกล
ด้วยหัวใจ แห่งครู ผู้สร้างคน

อีกเอกถ้อย ร้อยเรียง เสียงภาษา
ยอดเมธี ทรงคุณค่า ทุกแห่งหน
สร้างสุนทรีย์ อักขรา น่าเยี่ยมยล
ปรากฎผล งานชั้นครู ผู้ปรีชา

ระบินนาม หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ผู้ค้ำจุน วางรากฐาน การศึกษา
ให้ “สร้างคนหาค่ามิได้ในโลกา
ขึ้นจากผู้ที่หาค่าไม่มี”

ขอรำลึก ตรึกความดี เมธีปราชญ์
ตามรอยศาสตร์ สืบงานครู ชูศักดิ์ศรี
ชื่อของครู จะคงอยู่ คู่ความดี
คู่ศิลปากร แห่งนี้ เป็นนิรันดร์

ผู้แต่งคำประพันธ์ : น.ส.แพรวา​ พิชญชัย​
ผู้อ่านคำประพันธ์ : น.ส.เงินตรา​ พูลทองคำ​
อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม : อาจารย์กฤษณะ ลำทะแย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)


เพลงกล้วยไม้
x Close

Silpakorn Act