ประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนเปิดอ่าน 80 การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมท … อ่านเพิ่มเติม ประกันคุณภาพการศึกษา