หอพักเพชรรัตน 5

ช่วยกันแชร์...

หอพักชาย : หอพักทับแก้ว 1 | หอพักทับแก้ว 2 | * หอพักทับแก้ว 3
หอพักหญิง : หอพักเพชรรัตน 1 | หอพักเพชรรัตน 2 | หอพักเพชรรัตน 3 | หอพักเพชรรัตน 4 | * หอพักเพชรรัตน 5 | หอพักเพชรรัตน 6 | * หอพักเพชรรัตน 7

หอพักเพชรรัตน 5 

o การพักอาศัยo บุคลากร
o สิ่งอำนวยความสะดวก/ความปลอดภัยo เวลาการเปิด-ปิดหอพัก
o สิ่งต้องห้ามนำเข้าหอพัก o มารยาทและความประพฤติในขณะที่อยู่หอพัก
o บทลงโทษ o การออกจากหอพัก
o ผังห้องพัก : ชั้น 2 | ชั้น 3 | ชั้น 4o ผังที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก
o รูปภาพหอพักฯo แผนผังแสดงสภาพแวดล้อม

       – งบประมาณก่อสร้างจากงบประมาณแผ่นดิน เมื่อปี พ.ศ.2527-2528
       – เป็นอาคารสูง 4 ชั้น มีห้องพักจำนวน 78 ห้อง
       – เป็นหอพักนักศึกษาหญิง
       – ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
       – ห้องน้ำรวม


การพักอาศัย
        – รับนักศึกษาเข้าพักห้องพักละ 3 คน
        – ค่าธรรมเนียมหอพัก ห้องพักละ 18,000 บาท/ภาคการศึกษา
        – ค่าประกันสิ่งของ เสียหาย คนละ 2,000 บาท (* ได้คืนหลังจบการศึกษา และไม่ได้ทำสิ่งของในห้องพักเสียหาย)
        – ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)ตามมิเตอร์ หน่วยละ 5 บาท/เดือน
*อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าม่าน นักศึกษาต้องนำมาเอง

มีบุคลากร
       – อาจารย์/เจ้าหน้าที่ปรึกษาประจำหอพัก
       – แม่บ้านทำความสะอาด 2 คน
       – เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กลางคืน)

สิ่งอำนวยความสะดวก/ความปลอดภัย
       – เตียงพร้อมที่นอน
       – ตู้เสื้อผ้า
       – โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้
       – เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
       – เครื่องดับเพลิง
       – ตู้น้ำดื่ม
       – ที่รองรีดผ้า
       – หนังสือพิมพ์รายวัน
       – รับ-จ่ายไปรษณียภัณฑ์ของนักศึกษา
       – ยาสามัญประจำบ้าน
       – ตู้รับฝากของ หน้าหอพักเพชรรัตน 4
       – ห้องคอมมอนรูม (ห้องดูโทรทัศน์และอ่านหนังสือ)
       – เครือข่ายไร้สาย (WIFI)
       – เครื่องปรับอากาศ
       – ประตูหอพักใช้ระบบคีย์การ์ด
       – ระบบกล้องวงจรปิด

เวลาการเปิด-ปิดหอพัก
       นักศึกษาหญิง หอพักเปิด เวลา 05.30 – 23.30 น. ทุกวัน
* หากนักศึกษาคนใดเข้าหอพักหลังหอพักปิดจะต้องเซ็นชื่อลงในแบบฟอร์มเข้าพักหลังกำหนด

สิ่งต้องห้ามนำเข้าหอพัก 
       1. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
       2. ยาเสพติด
       3. อาวุธทุกชนิด

มารยาทและความประพฤติในขณะที่อยู่หอพัก
       1. นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2534 ทุกประการ
       2. นักศึกษาจะต้องระวังรักษามารยาทไม่ให้เป็นที่รำคาญหรือรบกวนผู้อื่น
       3. นักศึกษาจะต้องแต่งกายสุภาพ และเหมาะสมตามกาลเทศะ
       4. นักศึกษาจะต้องไม่เข้าห้องพักของผู้อื่นขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่
       5. นักศึกษาจะต้องไม่จัดงานรื่นเริง หรือสังสรรค์ใด ๆ ในห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาต
       6. นักศึกษาจะต้องไม่ถอดถอน ดัดแปลง หรือ ต่อเติมห้องพักหรือวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ประจำหอพัก และห้องพักหรือโยกย้ายวัสดุครุภัณฑ์
       7. นักศึกษาจะต้องไม่นำสัตว์เข้ามาเลี้ยงในบริเวณหอพัก
       8. นักศึกษาจะต้องไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่น
       9. นักศึกษาจะต้องไม่ก่อการทะเลาะวิวาทในหอพัก หรือกระทำการใดๆ
       10. นักศึกษาจะต้องไม่จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ หรือประชุมเชียร์ในหอพักโดยมิได้รับอนุญาต
       11. นักศึกษาจะต้องไม่เล่นพนัน
       12. นักศึกษาที่นำเครื่องไฟฟ้ามาใช้จะต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้
       13. นักศึกษาจะต้องไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในหอพัก หรือบริเวณหอพัก

บทลงโทษ 
       1. กรณีที่ถูกบันทึกความผิด
              – การเข้าหอพักหลังกำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต
              – นักศึกษาที่ส่งเสียงดัง และแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหรือกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ / อาจารย์ที่ปรึกษา
       2. กรณีที่นำเข้าประชุมคณะอนุกรรมการหอพัก
              – การพักค้างชั่วคราวโดยไม่ได้รับอนุญาต
              – นักศึกษาที่นำสิ่งต้องห้ามเข้าหอพัก
              – นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตาม “มารยาทและความประพฤติในขณะที่อยู่หอพัก

การออกจากหอพักก่อนปิดภาคการศึกษาต้นและภาคปลาย 
       1. นักศึกษาจะต้องรวบรวมสิ่งของหรือเครื่องใช้ส่วนตัวออกจากห้องพักให้หมด หากพบว่ายังมีสิ่งของที่มิใช่วัสดุครุภัณฑ์ของหอพักเหลืออยู่ภายในห้องพัก กองกิจการนักศึกษาจะถือว่าเป็นสิ่งของที่นักศึกษาไม่ต้องการและหากสูญหายจะไม่รับผิดชอบ
       2. นักศึกษาจะต้องส่งคืนวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องพักตามจำนวนที่ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ประจำห้องพัก ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก พร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่ประจำห้องพักขึ้นไปตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ ประจำห้องพักด้วยตนเอง กรณีที่ตรวจพบว่ามีวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องพักเสียหาย โดยมิได้เป็นการเสื่อมสภาพนักศึกษาจะต้องชดใช้ตามราคา ที่มหาวิทยาลัยประเมิน
       3. นักศึกษาที่ประสงค์จะฝากสิ่งของ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มรับ-ฝากของให้ถูกต้องชัดเจน และนำสิ่งของเข้าไปเก็บในห้องรับฝาก และจะต้องมารับคืนภายใน 30 วัน นับจากวันรายงานตัวเข้าหอพักตามที่กำหนดไว้
       4. นักศึกษาต้องนำแม่กุญแจพร้อมลูกตามจำนวนที่รับไปมาคืนให้ครบ

ผังห้องพัก

ผังห้องพักเพชรรัตน 5 ชั้น 2

ผังห้องพักเพชรรัตน 5 ชั้น 3

ผังห้องพักเพชรรัตน 5 ชั้น 4

ผังสิ่งอำนวยความสะดวก

รูปภาพหอพัก

ผังสภาพแวดล้อม

Add block

Scroll to top