หอพักหญิง

ช่วยกันแชร์...

จำนวนห้องพักนักศึกษาหญิง
หอพักนักศึกษาหญิง เพชรรัตน 1-7

หอพักจำนวนห้องพัก (ห้อง)รวม (คน)พักห้องละ (คน)จำนวน (ห้อง)จำนวน (คน)
เพชรรัตน190204266132
  32472
เพชรรัตน290204266132
  32472
เพชรรัตน375150275150
เพชรรัตน475150275150
เพชรรัตน578234378234
เพชรรัตน691182291182
เพชรรัตน72098364209836
รวม7081,960

ราคาห้องพักของนักศึกษาหญิงต่อภาคการศึกษา

หอพักพักห้องละ (คน)จำนวนเงิน (ห้อง)จำนวนเงิน (คน)ค่าประกันฯ (บาท)รวม/คน (บาท)รวม/คน/ปี (บาท)
เพชรรัตน128,0004,0001,0005,0009,000
 312,0004,0001,0005,0009,000
เพชรรัตน228,0004,0001,0005,0009,000
 312,0004,0001,0005,0009,000
เพชรรัตน328,0004,0001,0005,0009,000
เพชรรัตน428,0004,0001,0005,0009,000
เพชรรัตน5318,0006,0002,0008,00014,000
เพชรรัตน628,0004,0001,0005,0009,000
เพชรรัตน7424,0006,0002,0008,00014,000
Scroll to top