ระบบข้อมูลภายใน (Intranet)

ช่วยกันแชร์...

การใช้งานต้องมีสถานะการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น หรือ ใช้ระบบ VPN (ระบบเครือข่ายเสมือน)

Scroll to top