หอพักชาย

ช่วยกันแชร์...

จำนวนห้องพัก
หอพักนักศึกษาชาย ทับแก้ว 1-3

หอพักจำนวนห้องพัก (ห้อง)รวม (คน)พักห้องละ (คน)จำนวน (ห้อง)จำนวน (คน)
ทับแก้ว163138251102
  31236
ทับแก้ว278168266132
  31236
ทับแก้ว380320480320
รวม221626

ราคาห้องพักของนักศึกษาชายต่อภาคการศึกษา

หอพักพักห้องละ (คน)จำนวนเงิน (ห้อง)จำนวนเงิน (คน)ค่าประกันฯ (บาท)รวม/คน (บาท)รวม/คน/ปี (บาท)
ทับแก้ว128,0004,0001,0005,0009,000
 312,0004,0001,0005,0009,000
ทับแก้ว228,0004,0001,0005,0009,000
 312,0004,0001,0005,0009,000
ทับแก้ว3424,0006,0002,0008,00014,000
Scroll to top