ข้อมูลหอพัก

ช่วยกันแชร์...

ปณิธานหอพักนักศึกษา
         อบอุ่น ปลอดภัย ใส่ใจแก้ปัญหา พัฒนานักศึกษาหอพัก

วัตถุประสงค์ของหอพัก
        1. เพื่อบริการที่พักแก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาไกล และมีความจำเป็นจริง ๆ ได้อยู่หอพัก
        2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับบริการที่ดี และ ปลอดภัย
        3. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าพักในหอพักได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน
        4. เพื่อพัฒนานักศึกษาหอพัก

หอพักนักศึกษามีทั้งหมด 10 อาคาร แบ่งเป็น
– หอพักนักศึกษาชาย จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ หอพักทับแก้ว 1หอพักทับแก้ว 2หอพักทับแก้ว 3  สามารถรองรับนักศึกษาได้จำนวน 626 คน (หอพักทับแก้ว 3 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ)
– หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 7 อาคาร ได้แก่ หอพักเพชรรัตน 1หอพักเพชรรัตน 2หอพักเพชรรัตน 3หอพักเพชรรัตน 4หอพักเพชรรัตน 5หอพักเพชรรัตน 6หอพักเพชรรัตน 7 สามารถรองรับนักศึกษาได้จำนวน 1,960 คน (หอพักเพชรรัตน 5 และ เพชรรัตน 7 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ)

การพิจารณาจัดสรร
*ในแต่ละปีการศึกษา หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ดำเนินการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเข้าอยู่หอพัก โดยคณะอนุกรรมการหอพักนักศึกษา มีหลักเกณฑ์ดังนี้
                1. เป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด
                2. เข้าอยู่หอพักแล้วต้องผ่านเกณฑ์ความสะอาดห้องพัก
                3. ไม่ฝ่าฝืนระเบียบหอพัก
                4. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมหอพักนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาที่พักในหอพัก

กิจกรรมหอพักดังนี้
– โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
– โครงการนิทรรศการหอพัก
– โครงการเผยแพร่ข่าวสาร
– โครงการ U – DORM
– โครงการแข่งขันการประหยัดไฟฟ้า
– โครงการเปิดหอพัก
– โครงการ Big Cleaming
– โครงการอบรมหนีไฟ
– โครงการกีฬาหอพักศิลปากรสัมพันธ์
– โครงการแต่งกายของนักศึกษาชาย – หญิง ที่เหมาะสม
– โครงการเรียงความ “หอพักของเรา”
        *การเข้าร่วมกิจกรรมหอพักของนักศึกษาแต่ละครั้งจะได้คะแนนซึ่งสามารถนำไปพิจารณาการเข้าอยู่หอพักในปีถัดไป

Scroll to top