เครือข่ายหอพักเอกชน

ช่วยกันแชร์...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
หอพักเครือข่ายเอกชน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (15 ชั้น) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ กองกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการ “เสริมสร้างเครือข่ายหอพักเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร และเสริมสร้างความร่วมมือในการดูแลคุณภาพชีวิตของนักศึกษาร่วมกัน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หอพักเครือข่ายเอกชน กองกิจการนักศึกษาได้เชิญศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นพยานในพิธีลงนาม ตลอดจนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในการนี้ มีหอพักเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง นอกจากนี้ การทำข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายหอพักเอกชนยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย “STUDENT FIRST” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยความผาสุกและยั่งยืนอีกด้วย

Scroll to top