ข่าวสารหอพัก

ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทาง Online

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 2,407 ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทาง Online ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จค่าบำรุงหอพักนักศึกษา

กำหนดการรายงานตัวเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 6,698 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง กำหนดการรายงานตัวเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ————————————————-                    ตามที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน และครั้งที่ 3 วันที่ 22 มิถุนายน  2565 ภายใต้แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) จึงเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางมารายงานตัวเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ดังนี้                 1. การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา                    (นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565)                    1.1 นักศึกษาต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 2,610 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) ————————————————-                    ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2565 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา (รอบที่ 3) นั้น ขั้นตอนการรับสมัครได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้                    1. จำนวนนักศึกษาที่ยื่นใบสมัครขอเข้าพักในหอพักนักศึกษา                        1.1 นักศึกษาชาย จำนวน 208 คน                        1.2 นักศึกษาหญิง จำนวน […]

ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน และการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2565

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 379 ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนและการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2565(เฉพาะนักศึกษาที่พักอาศัยที่อาคารเพชรรัตน 2 เพชรรัตน 3 และอาคารเพชรรัตน 6) 1. นักศึกษาที่อยู่หอพักต่อเนื่องจากช่วงปิดภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (3 เมษายน 2565 – 24 มิถุนายน 2565) ให้เก็บของคืนห้องพักและคีย์การ์ดในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4 2. นักศึกษาต้องนำคีย์การ์ดมาคืน ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และรายงานตัวเข้าอยู่หอพักที่ได้รับสิทธิ์ปีการศึกษา 2565 พร้อมรับคีย์การ์ดใหม่ได้วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2565 […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 3,134 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) ————————————————-                    ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา (รอบที่ 2) นั้น ขั้นตอนการรับสมัครได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้                    1. จำนวนนักศึกษาที่ยื่นใบสมัครขอเข้าพักในหอพักนักศึกษา                        1.1 นักศึกษาชาย จำนวน 100 คน                        1.2 นักศึกษาหญิง จำนวน 318 คน                    […]

การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 8,739 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๖ เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ————————————————-                     ด้วยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จะรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๖ ที่มีความประสงค์จะขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดดังนี้           ๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕                    ๑.๑ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและได้รหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว                    ๑.๒ มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด                   ๑.๓ นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอเข้าพักในหอพักนักศึกษารอบหนึ่งและรอบสอง           ๒. หลักฐานการสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา                    ๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา     จำนวน  ๑  ชุด […]

การยื่นคำร้องรับค่าประกันของเสียหายหอพักคืน (กรณีจบการศึกษาและลาออกจากมหาวิทยาลัย)

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 1,107 นักศึกษาที่จบการศึกษาและนักศึกษาที่ลาออกจากมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่มีหนี้สินค้างกับทางมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อทำเรื่องขอรับค่าประกันของเสียหายหอพัก คืนได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (หอพักนักศึกษา) ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ในวันที่ 1 – 15 ของทุกเดือน เวลา 9.00 – 16.00น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป นักศึกษานำเอกสารมายื่นคำร้องขอรับเงินค่าประกันของเสียหายหอพักคืนดังนี้ สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของนักศึกษาเองเท่านั้น จำนวน 1 ชุด (ยกเว้นธนาคารออมสินและธนาคารที่เลขบัญชีเกินสิบหลัก) สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ชุด สอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (หอพักนักศึกษา) โทร. 034-275004

Scroll to top