ข่าวสารหอพัก

รายงานตัวเข้าหอพักปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2567

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 111 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ได้กำหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักปีการศึกษา 2567 เข้ารายงานตัวเข้าหอพักระหว่างวันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.30น.โดยมีผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก และนักศึกษาช่วยงาน (จิตอาสา)ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง ในการเข้าการรายงานตัว รวมถึงการขนของใช้ส่วนตัวของนักศึกษาเข้าห้องพัก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย………………………………………….ดูภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/kongkitsu/posts/pfbid0jud8d3mjoJXTxtPg6VH83mx5QjjHJoqXudNg2dKcJXr7iXjTD3faXavqwdZ7amURl

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 2,867 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 …………………………………………………….. การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา                        1.1 นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ให้มารายงานตัวและรับคีย์การ์ด ณ สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ชั้น 1 ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 – วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก                        2.1 การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (ภาคการศึกษาต้น) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 – 15 ตุลาคม 2567                        2.2 ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาชำระเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา […]

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2567

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 2,486 ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าหอพัก ระหว่างวันที่ 25 – 30 มิ.ย. 2567 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 1.นำสัมภาระลงบริเวณด้านหลังหอพักทับแก้ว 3 โดยมีนักศึกษาจิตอาสาช่วยขนของขึ้นหอพัก (สำหรับนักศึกษาหอพักทับแก้ว 1 และ 2 นำสัมภาระลงบริเวณลานสระแก้ว หน้าหอพักทับแก้ว 2) 2.รายงานตัวเข้าหอพักและรับคีย์การ์ดที่สำนักงานหอพักนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4 3.นำสัมภาระขึ้นห้องพักที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักโดยมีนักศึกษาจิตอาสาช่วยขนของขึ้นหอพัก หมายเหตุ – นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้นำหลักฐานมายื่นในวันรายงานตัวเข้าหอพักดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป – นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สามารถเบิกของที่ฝากไว้ที่หอพักโดยติดต่อกับแม่บ้านประจำหอพักตามเวลาดังนี้ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 2,528 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ……………………………………………………..                    ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ลงวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม  2567 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา บัดนี้ขั้นตอนการรับสมัครได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้                    1. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา                        1.1 นักศึกษาชาย      จำนวน   279   คน                        1.2 นักศึกษาหญิง     จำนวน   341   คน                    2. การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา                    […]

ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 และการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 325 ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 และการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 (เฉพาะนักศึกษาที่พักอาศัยที่อาคารหอพักทับแก้ว 1 และอาคารหอพักเพชรรัตน 6) 1. นักศึกษาที่อยู่หอพักต่อเนื่องจากช่วงปิดภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566(9 เม.ย. – 24 มิ.ย. 2567) ให้เก็บของคืนห้องพักและคีย์การ์ดในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4 2. นักศึกษาต้องนำคีย์การ์ดมาคืน ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา และรายงานตัวเข้าอยู่หอพักที่ได้รับสิทธิ์ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 พร้อมรับคีย์การ์ดใหม่ได้วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. 3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักภาคการศึกษาต้น […]

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2567

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 327 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2567 กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงแรมไร่จิราภรณ์ รีสอร์ท ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี …………………………………………… โดยคณะมีผู้บริหาร– ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย – ผศ.ดร.ศุภชัย ต๊ะวิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ร่วมบรรยาย ตอบข้อซักถามและมอบนโยบายให้แก่คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2567 และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ สถิตวราทร และนายธีรพล กลิ่นมงคล ในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้กับคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก

ประกาศรายชื่อและหมายเลขห้องพักภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 2,004 ประกาศกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขห้องพักภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566……………………………………………………..                    ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องกำหนดการยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 บัดนี้นักศึกษาที่ยื่นคำร้อง หอพักนักศึกษาได้จัดหอพักและหมายเลขห้องพักเพื่อให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้                    1. จำนวนนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพัก                        1.1 นักศึกษาชาย      จำนวน   34   ห้อง    รวม    65  คน                        1.2 นักศึกษาหญิง     จำนวน   74   ห้อง    รวม  141  คน                    2. การรายงานตัวเข้าพักพร้อมรับคีย์การ์ด                        2.1 นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 3,058 ประกาศกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) ……………………………………………………..                    ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องการจัดสรรนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 นักศึกษาที่กำลังขึ้นชั้นปี 2 และชั้นปีอื่น ๆ) บัดนี้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศได้จับเมทและเลือกห้องพักเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้ 1. จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เลือกห้องพัก                   1.1 นักศึกษาชาย      จำนวน     122   ห้อง    รวม  313  คน                   1.2 นักศึกษาหญิง     จำนวน     359   ห้อง    รวม  789  คน 2. […]

ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 1,113 ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 1.นักศึกษาที่ไม่ได้อยู่หอพักช่วงปิดภาคการศึกษาปลาย หรือสอบเสร็จแล้ว  จะกลับบ้านก่อนที่หอพักปิด(หอพักปิดวันที่ 9 เมษายน 2567) ให้เก็บของใช้ส่วนตัวออกจากห้องพักและให้ป้าแม่บ้านจดมิเตอร์ไฟฟ้า (เฉพาะหอพักทับแก้ว3 และหอพักเพชรรัตน 5) และให้นักศึกษานำมาแจ้ง ณ หน่วยหอพักนักศึกษา ก่อนเดินทางกลับบ้านเพื่อตัดยอดค่าไฟฟ้าของเดือนนั้น 2.นักศึกษาที่เข้าพักภาคปลาย 2566 ประสงค์จะอยู่หอพักต่อเนื่องช่วง summer (9 เม.ย. – 24 มิ.ย. 67) ให้ยื่นคำร้องขอเข้าพัก ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา วันที่ 20 – 24 มี.ค.67 และนำบัตรคีย์การ์ดเข้า – ออกหอพักมาเปลี่ยน  ณ  สำนักงานหอพักนักศึกษา วันที่ 9 เม.ย.67 เวลา 14.00 – 16.30 น. 3.นักศึกษาที่ไม่ได้อยู่หอพักต่อช่วง summer ให้เก็บของใช้ส่วนตัวและคืนห้องพักภายในวันที่ […]

การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 21,772 ประกาศกองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ————————————————-                     ด้วยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จะรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ที่มีความประสงค์จะขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2567 มีกำหนดการและรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1. ผู้มีสิทธิ์สมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567                    1.1 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและได้รหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว                   1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด 2. หลักฐานการสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา                   2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ชุด                   2.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 3. การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา สามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบ Online ได้ที่ […]

Scroll to top