Author: Chalermporn

ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

Post Views: 1,839 ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาที่ไม่ได้อยู่หอพักช่วงปิดภาคการศึกษาต้น หรือ สอบเสร็จแล้ว จะกลับบ้านก่อนที่หอพักปิด (หอพักปิดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565) ให้นักศึกษาเก็บของเข้าตู้ล็อคให้เรียบร้อยแล้ว และให้แม่บ้านจดมิเตอร์ไฟฟ้า (เฉพาะหอพักทับแก้ว 3 หอพักเพชรรัตน 5 และหอพักเพชรรัตน 7) และให้นักศึกษานำมาแจ้ง ณ หน่วยหอพักนักศึกษา ก่อนเดินทางกลับบ้านเพื่อตัดยอดค่าไฟฟ้าของเดือนนั้น นักศึกษาที่เข้าพักภาคต้นและภาคปลาย 2565 ประสงค์จะอยู่หอพักต่อเนื่องช่วงปิดภาคต้น (14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565) ให้แจ้งชื่อ-สกุล หมายเลขห้องพัก ผ่าน www.dsa.su.ac.th/dorm ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และนำบัตรคีย์การ์ดเข้า – ออกหอพัก มาเปลี่ยน ณ หน่วยหอพักนักศึกษา วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 13.00 […]

กำหนดการปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเปิดหอพักภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Post Views: 3,164                     ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร มีกำหนดปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กองกิจการนักศึกษาจึงกำหนดการปิดและเปิดบริการหอพักนักศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้         ๑. กำหนดการปิด-เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕                   ๑.๑ ปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.                   ๑.๒ เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕                   ๑.๓ ตั้งหนี้ค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕                   ๑.๔ ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาปลาย ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม […]

ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทาง Online

Post Views: 4,536 ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทาง Online ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จค่าบำรุงหอพักนักศึกษา

กำหนดการรายงานตัวเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Post Views: 6,853 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง กำหนดการรายงานตัวเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ————————————————-                    ตามที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน และครั้งที่ 3 วันที่ 22 มิถุนายน  2565 ภายใต้แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) จึงเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางมารายงานตัวเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ดังนี้                 1. การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา                    (นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565)                    1.1 นักศึกษาต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

Post Views: 2,675 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) ————————————————-                    ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2565 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา (รอบที่ 3) นั้น ขั้นตอนการรับสมัครได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้                    1. จำนวนนักศึกษาที่ยื่นใบสมัครขอเข้าพักในหอพักนักศึกษา                        1.1 นักศึกษาชาย จำนวน 208 คน                        1.2 นักศึกษาหญิง จำนวน 504 […]

ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน และการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2565

Post Views: 401 ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนและการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2565(เฉพาะนักศึกษาที่พักอาศัยที่อาคารเพชรรัตน 2 เพชรรัตน 3 และอาคารเพชรรัตน 6) 1. นักศึกษาที่อยู่หอพักต่อเนื่องจากช่วงปิดภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (3 เมษายน 2565 – 24 มิถุนายน 2565) ให้เก็บของคืนห้องพักและคีย์การ์ดในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4 2. นักศึกษาต้องนำคีย์การ์ดมาคืน ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และรายงานตัวเข้าอยู่หอพักที่ได้รับสิทธิ์ปีการศึกษา 2565 พร้อมรับคีย์การ์ดใหม่ได้วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2565 ในวันที่  […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

Post Views: 3,209 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) ————————————————-                    ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา (รอบที่ 2) นั้น ขั้นตอนการรับสมัครได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้                    1. จำนวนนักศึกษาที่ยื่นใบสมัครขอเข้าพักในหอพักนักศึกษา                        1.1 นักศึกษาชาย จำนวน 100 คน                        1.2 นักศึกษาหญิง จำนวน 318 คน                    2. […]

Scroll to top