เกี่ยวกับเรา

ช่วยกันแชร์...

  หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เป็นงานที่ให้บริการสวัสดิการนักศึกษาพร้อมทั้งพัฒนานักศึกษา ภายในสังกัด งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ให้บริการหอพักสำหรับนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบ หอพักนักศึกษาในปัจจุบันมีจำนวน 10 อาคาร เป็นหอพักนักศึกษาชาย จำนวน 3 อาคาร และเป็นหอพักนักศึกษาหญิงจำนวน 7 อาคาร รับนักศึกษาเข้าพักในหอพักได้ประมาณ 2,586 คน
แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจำนวนมากต้องการพักอาศัย มหาวิทยาลัยจึงต้องมีเกณฑ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนักศึกษา ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะดวกสบายในการอยู่ร่วมกันในหอพัก นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าอยู่ในหอพัก จะต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถรองรับนักศึกษาพักอาศัยได้ตามกลุ่มหอพักดังนี้
1. หอพักนักศึกษาชาย จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ หอพักทับแก้ว 1หอพักทับแก้ว 2หอพักทับแก้ว 3 โดยแยกหอพักธรรมดา 2 อาคาร และ หอพักเครื่องปรับอากาศ 1 อาคาร
2. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 7 อาคาร ได้แก่  หอพักเพชรรัตน 1 | หอพักเพชรรัตน 2 | หอพักเพชรรัตน 3 | หอพักเพชรรัตน 4 | หอพักเพชรรัตน 5 | หอพักเพชรรัตน 6 | หอพักเพชรรัตน 7 โดยแยกหอพักธรรมดา 5 อาคาร และ หอพักเครื่องปรับอากาศ 2 อาคาร

https://youtu.be/GcFq1CLV-8c

Scroll to top