บุคลากร

ช่วยกันแชร์...

สำนักงานหอพัก | แม่บ้านหอพัก | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา (สำนักงานหอพักนักศึกษา)

นายวีระ ทองไทยผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน
นางสาววรินดาสกุลลิ้มผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน
นางสาวประภาพรรณ วสุธาวรรณผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วศินี พุกเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัย
ณิชาภัทร ชาวสวนพนักงานรักษาความปลอดภัย

แม่บ้านทำความสะอาด

เรณูใจอารีย์พนักงานทั่วไปทับแก้ว1
โสภีแจ้งจันทร์พนักงานจ้างเหมาทับแก้ว1
ดาว คีมนารักษ์พนักงานทั่วไปทับแก้ว2
มยุรี คงสำราญพนักงานทั่วไปทับแก้ว2
กนกรัตน์หนูวรรณพนักงานจ้างเหมาทับแก้ว3
ยุพาใจหลักพนักงานจ้างเหมาทับแก้ว3
ศิริลักษณ์อุบลแม่บ้านเพชรรัตน1
กิตติมา เมืองพันธ์พนักงานทั่วไปเพชรรัตน1
วิภาวี ธรรมานุกิจเจริญพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน2
อิสรีย์ อัจฉริยะปัญญาพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน2
มยุรีย์ นุชเพนียดพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน3
สุกัญญาพร บุญช่วยพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน3
หงษ์ พุกเปลี่ยนพนักงานทั่วไปเพชรรัตน4
อริสาไข่แก้วพนักงานทั่วไปเพชรรัตน4
อำนวยพร พวงสุวรรณพนักงานทั่วไปเพชรรัตน5
ทองสุข ธรรมานุกิจเจริญพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน5
มาริษา ผ่องใสพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน6
รักเลียม รัตนบำรุงพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน6
ประนอม เกตุกันพนักงานทั่วไปเพชรรัตน7
ศิริวรรณ ปั้นสมบุญพนักงานทั่วไปเพชรรัตน7

Scroll to top