บุคลากร

ช่วยกันแชร์...

สำนักงานหอพัก | แม่บ้านหอพัก | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ปรับปรุงข้อมูลบุคลากร วันที่ 25 ก.ค. 2566

เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา (สำนักงานหอพักนักศึกษา)

นายวีระ ทองไทยผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน
นางสาววรินดาสกุลลิ้มผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน
นางสาวประภาพรรณวสุธาวรรณผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน
นางสาวอรลี่ พันธ์บำรุงผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน
นายเฉลิมพร แสงประเสริฐนักวิชาการอุดมศึกษา

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วศินี พุกเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัย
ณิชาภัทร ชาวสวนพนักงานรักษาความปลอดภัย

แม่บ้านทำความสะอาด

เรณูใจอารีย์พนักงานทั่วไปทับแก้ว 1
โสภีแจ้งจันทร์พนักงานจ้างเหมาทับแก้ว 1
มยุรี คงสำราญพนักงานทั่วไปทับแก้ว 2
อริสาไข่แก้วพนักงานทั่วไปทับแก้ว 2
กนกรัตน์หนูวรรณพนักงานจ้างเหมาทับแก้ว 3
ยุพาใจหลักพนักงานจ้างเหมาทับแก้ว 3
ศิริลักษณ์อุบลแม่บ้านเพชรรัตน 1
ศิริวรรณ ปั้นสมบุญพนักงานทั่วไปเพชรรัตน 1
วิภาวี ธรรมานุกิจเจริญพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน 2
อิสรีย์ อัจฉริยะปัญญาพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน 2
มยุรีย์ นุชเพนียดพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน 3
สุกัญญาพร บุญช่วยพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน 3
หงษ์ พุกเปลี่ยนพนักงานทั่วไปเพชรรัตน 4
กิตติมา เมืองพันธ์พนักงานทั่วไปเพชรรัตน 4
ดาว คีมนารักษ์พนักงานทั่วไปเพชรรัตน 5
ทองสุข ธรรมานุกิจเจริญพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน 5
มาริษา ผ่องใสพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน 6
รักเลียม รัตนบำรุงพนักงานจ้างเหมาเพชรรัตน 6
อำนวยพร พวงสุวรรณพนักงานทั่วไปสำนักงานหอพัก
ประนอม เกตุกันพนักงานทั่วไปสำนักงานหอพัก
Scroll to top