Author: Chalermporn

ประกาศรายชื่อและหมายเลขห้องพักภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Post Views: 1,133 ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องกำหนดการยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ บัดนี้นักศึกษาที่ยื่นคำร้อง หน่วยหอพักนักศึกษาได้จัดหอพักและหมายเลขห้องพักเพื่อให้นักศึกษาเข้าพักอาศัย เรียบร้อยแล้ว  ตามรายละเอียดดังนี้                    ๑. จำนวนนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพัก                        ๑.๑ นักศึกษาชาย     จำนวน   ๒๔   ห้อง    รวม  ๔๒  คน                        ๑.๒ นักศึกษาหญิง     จำนวน   ๕๔   ห้อง    รวม  ๙๕  คน                    ๒. การรายงานตัวเข้าพักพร้อมรับคีย์การ์ด                        ๒.๑ นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้มารายงานตัวและรับคีย์การ์ด ณ  หน่วยหอพักนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน ๔ ชั้น […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑)

Post Views: 2,667 ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันพฤหัสบดีที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๖๕ เรื่องการจัดสรรนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑ นักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) บัดนี้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศได้จับเมทและเลือกห้องพักเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว  ตามรายละเอียดดังนี้                    ๑. จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เลือกห้องพัก                        ๑.๑ นักศึกษาชาย     จำนวน     ๙๗   ห้อง    รวม  ๒๒๓  คน                        ๑.๒ นักศึกษาหญิง     จำนวน   ๓๐๖   ห้อง    รวม  ๗๗๕  คน                    ๒. การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา                        ๒.๑ นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ […]

ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย และการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

Post Views: 1,048 ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย และการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (เฉพาะนักศึกษาที่พักอาศัยที่อาคารหอพักทับแก้ว 1 , 2 , 3 หอพักเพชรรัตน 2 , 3 และหอพักเพชรรัตน 6 ,7) 1. นักศึกษาที่อยู่หอพักต่อเนื่องจากช่วงภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564  แล้วมีความประสงค์ต้องการกลับบ้านไม่อยู่หอพักต่อ ให้เก็บของคืนห้องพักและคีย์การ์ดภายในวันที่ 3 เมษายน 2565 ที่หน่วยหอพักนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4 เวลา 09.00 – 12.00 น. 2. นักศึกษาที่ไม่อยู่หอพักต่อช่วงปิดภาคการศึกษา   แต่มีความประสงค์จะฝากสิ่งของไว้ที่หอพัก หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดเตรียมห้องคอมมอน Common room (ชั้นล่าง) ของหอพักทับแก้ว 2 หอพักทับแก้ว 3 และหอพักเพชรรัตน 5 ให้ดำเนินการดังนี้           2.1 นักศึกษาต้องนำสิ่งของรวบรวมใส่กล่องพลาสติก […]

กำหนดการยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

Post Views: 727 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ จะเปิดให้นักศึกษาที่มีงานค้างต้องทำต่อเนื่อง และนักศึกษาที่มีวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ให้ยื่นคำร้องขอเข้าพักได้ที่หน่วยหอพักนักศึกษา ชั้น ๑ อาคารหอพักเพชรรัตน ๔ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา           ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม  ๒๕๖๕ – วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักและหมายเลขห้องพัก          วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕  รายงานตัวเข้าพักพร้อมรับคีย์การ์ด          วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษาชั้น ๑  อาคารหอพักเพชรรัตน ๔  […]

การจัดสรรนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Post Views: 3,583           ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑ นักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ดังนี้                    ๑. เกณฑ์การจัดสรรนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ , ๓, ๔ , ๕ และชั้นปีที่ ๖ (ตามหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิชา) เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา                       ๑.๑ นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ไม่ถูกบันทึกความผิดและไม่เข้าหอพักหลังเวลาหอพักกำหนด จะพิจารณาให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา                   ๒. หน่วยหอพักนักศึกษา ทำหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์จะเข้าพักอาศัยในหอพักให้เป็นไป ตามข้อ ๑.๑ แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ตามข้อ ๑.๑ ต้องดำเนินการ ดังนี้                      ๒.๑ นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าพักอาศัยในหอพัก […]

รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Post Views: 4,203 ด้วยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จะรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยยื่นใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาตามรายละเอียดดังนี้ ๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑)  ๑.๑ เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่คณะวิชาต้นสังกัดมีที่ตั้งในพื้นที่การศึกษาพระราชวังสนามจันทร์  ๑.๒ นักศึกษาที่กำลังขึ้นชั้นปี ๒ และชั้นปีอื่นๆ (ตามหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิชา) ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าพักอาศัยอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย  ๑.๓ นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ แล้วมีความประสงค์จะสมัครอยู่ต่อ ๒. หลักฐานการสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา  ๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา  จำนวน  ๑  ชุด  ๒.๒ รูปถ่าย ๑ นิ้ว (ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๓)  จำนวน  ๒  รูป  ๒.๓ เอกสารการรับวัคซีน Covid -19 จำนวน  ๑  ชุด ๓. การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา  ๓.๑ การขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษา […]

มาตรการและแนวทางปฏิบัติการกลับเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาพระราชวังสนามจันทร์ (ฉบับที่ 2)

Post Views: 934 ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 87/2564 เรื่องการผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเนื่องด้วยสถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดี ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นั้น ในการนี้ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ปรับมาตรการ และแนวทางปฏิบัติการกลับเข้าหอพักในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามสถานการณ์ โดยมีรายละเอียด ดังประกาศ

Scroll to top