รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

ช่วยกันแชร์...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

————————————————-

                    ด้วยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จะรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่มีความประสงค์จะขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดดังนี้

          ๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

                   ๑.๑ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและได้รหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

                  ๑.๒ มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด

          ๒. หลักฐานการสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

                   ๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา     จำนวน  ๑  ชุด

                   ๒.๒ รูปถ่าย ๑ นิ้ว                                                       จำนวน  ๒  รูป

                   ๒.๓ เอกสารการรับวัคซีน Covid-19                          จำนวน  ๑  ชุด

          ๓. การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา  

                  ๓.๑ onsite ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาได้ที่สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษา ชั้น ๑ อาคารหอพักเพชรรัตน ๔  ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

                  ๓.๒ online ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาได้ที่ WWW.DSA.SU.AC.TH/DORM ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

          ๔. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕

          ๕. นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาให้มารายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ ๒๕ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

          ๖. สิทธิ์ในการเข้าพักจะครอบคลุมทั้ง ๒ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาต้นและปลาย) โดยการชำระค่าธรรมเนียมหอพักในระบบจะตั้งหนี้ชำระตามภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะพักอาศัยต่อในภาคการศึกษาปลาย ให้รีบแจ้งเรื่องต่อหน่วยหอพักนักศึกษาล่วงหน้าก่อนการตั้งหนี้ค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาปลายในระบบ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

          ๗. การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (ภาคการศึกษาต้น)  สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่  ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

          ๘. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาชำระเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้กับนักศึกษาในทุกกรณี

** หอพักหญิง เพชรรัตน 1 – 2 ปิดให้จองหอพัก เนื่องจาก หอพักเต็มจำนวนการสมัครแล้ว **

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์