การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ช่วยกันแชร์...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๖ เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

————————————————-

                    ด้วยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จะรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๖ ที่มีความประสงค์จะขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดดังนี้

          ๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

                   ๑.๑ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและได้รหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

                   ๑.๒ มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด

                  ๑.๓ นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอเข้าพักในหอพักนักศึกษารอบหนึ่งและรอบสอง

          ๒. หลักฐานการสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

                   ๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา     จำนวน  ๑  ชุด

                   ๒.๒ รูปถ่าย ๑ นิ้ว                                                       จำนวน  ๒  รูป

                   ๒.๓ เอกสารการรับวัคซีน Covid-19                          จำนวน  ๑  ชุด

          ๓. การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา  

                  ๓.๑ online ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาได้ที่ WWW.DSA.SU.AC.TH/DORM ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

                  ๓.๒ หลังจากปิดรับสมัครการขอเข้าพักในหอพักนักศึกษาวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาให้ติดต่อขอเข้าพักได้ที่หน่วยหอพักนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน ๔ ชั้นล่าง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ – ๒๗๕๐๐๔

          ๔. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

          ๕. นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาให้มารายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ ๒๕ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

          ๖. สิทธิ์ในการเข้าพักจะครอบคลุมทั้ง ๒ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาต้นและปลาย) โดยการชำระค่าธรรมเนียมหอพักในระบบจะตั้งหนี้ชำระตามภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาจะขอยกเลิกการเข้าพักอาศัยในภาคการศึกษาต้น ให้รีบแจ้งเรื่องต่อหน่วยหอพักนักศึกษาภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ก่อนการตั้งหนี้ค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาต้นในระบบ

          ๗. เพื่อเป็นการเยียวยาสภาวะทางเศรษฐกิจแก่ผู้ปกครองและนักศึกษา การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (ภาคการศึกษาต้น) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

          ๘. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาชำระเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้กับนักศึกษาในทุกกรณี

** หอพักหญิง เพชรรัตน 1 – 7 และ หอพักชาย ทับแก้ว 1- 2 ปิดให้จองหอพัก เนื่องจาก หอพักเต็มจำนวนการสมัครแล้ว **

การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์