กำหนดการปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเปิดหอพักภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ช่วยกันแชร์...

                    ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร มีกำหนดปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กองกิจการนักศึกษาจึงกำหนดการปิดและเปิดบริการหอพักนักศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้

        ๑. กำหนดการปิด-เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕

                  ๑.๑ ปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.

                  ๑.๒ เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

                  ๑.๓ ตั้งหนี้ค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

                  ๑.๔ ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาปลาย ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

         ๒. การยื่นคำร้องขออยู่หอพักช่วงปิดภาคการศึกษาต้น

                   ๒.๑ ยื่นคำร้องทาง www.dsa.su.ac.th/dorm ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

                   ๒.๒ รับบัตรคีย์การ์ดเข้า-ออกหอพัก วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

         ๓. การยกเลิกเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

                  ๓.๑ ยื่นคำร้องขอยกเลิกการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา ชั้น ๑ อาคารหอพักเพชรรัตน ๔  ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

                  ๓.๒ นำบัตรคีย์การ์ดและกุญแจห้องพักมาคืนพร้อมใบตรวจห้องพัก ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา ชั้น ๑ อาคารหอพักเพชรรัตน ๔  ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

        ๔. การเก็บค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของนักศึกษาที่พักอาศัยต่อเนื่องช่วงปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕  หอพักทับแก้ว ๓  หอพักเพชรรัตน ๕  หอพักเพชรรัตน ๗

                  ๔.๑ นักศึกษาหอพักทับแก้ว ๓  และหอพักเพชรรัตน ๕  ต้องชำระเงินค่าไฟฟ้า หน่วยละ ๕ บาท ตามใช้จริง  

                  ๔.๒ นักศึกษาหอพักเพชรรัตน ๗ ต้องชำระเงินค่าไฟฟ้า  หน่วยละ ๕ บาท  ตามใช้จริง  และ ค่าน้ำประปาเหมาจ่ายคนละ ๓๐ บาท/เดือน

กำหนดการปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเปิดหอพักภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์