เลื่อนการเปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ช่วยกันแชร์...

ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ประกาศบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการแนบท้าย คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 6/2564 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จัดให้พื้นที่จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นั้น

ในการนี้สถานการณ์เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤติด้านสาธารณสุข จากสถานการณ์ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จากรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พบจำนวนผู้ติดเชื้อ (Cluster) กลุ่มใหม่ จากผลการปูพรมตรวจหาเชื้อ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับบริบทด้านพื้นที่ของอำเภอเมืองนครปฐม ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ติด 1 ใน 3 ของอำเภอที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อ โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดติดต่อกันมาแล้วหลายสัปดาห์ รวมถึงมีการประกาศของจังหวัดนครปฐม ให้ปิดสถานที่ทำการต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว ด้วยข้อกังวลว่าอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดกลุ่ม (Cluster) ใหม่ขึ้น ตามที่ปรากฎนั้น กองกิจการนักศึกษา มีความห่วงใยในสุขภาพ สุขภาพภาวะ และสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ จึงมีความจำเป็นที่จะขอเลื่อนการเปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเด็นและข้อห่วงใยต่าง ๆ ดังนี้

  1. การเดินทางข้ามจังหวัด จากการที่จังหวัดนครปฐม  ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม กรณีที่ผู้ปกครองต่างพื้นที่ต้องเดินทางมาส่งนักศึกษาเข้าหอพัก เมื่อกลับภูมิลำเนาจะต้องถูกกักตัว เพื่อสังเกตุอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และแพร่ระบาดจากการเดินทางของผู้ปกครองและนักศึกษา
  2. ด้านการสาธารณสุข เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริ่มเกิดภาวะวิกฤติด้านการสาธารณสุข อาทิ ขาดแคลนเตียงรักษา บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ เนื่องจากตรวจพบเชื้อในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ ทำให้การดูแลรักษาไม่ทั่วถึง รวมทั้งยอดตกค้างผู้ติดเชื้อที่อยู่ตามที่พักอาศัย รอการส่งตัวเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่มาตรการส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรักษาตัวที่จังหวัดบ้านเกิดตามภูมิลำเนา (Back home) เพื่อลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

 จากสถานการณ์ข้างต้นที่ปรากฏสะท้อนให้เห็นอุปสรรค และปัญหาของการกำหนดเปิดหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประกอบกับรูปแบบการเรียนการสอนของหลายคณะวิชาในพื้นที่การศึกษาพระราชวังสนามจันทร์ ในรูปแบบ Online ที่มีแนวโน้มต้องขยายเวลาออกไป เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ กองกิจการนักศึกษา จึงขอเลื่อนการเปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพนักศึกษามากขึ้น โดยจะกำหนดการรายงานตัวเข้าหอพัก มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมหอพัก และแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับมาตรการการควบคุมโรคระบาดอย่างเหมาะสมต่อไป

จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

สำรวจข้อมูลนักศึกษาหอพักที่ได้รับผลกระทบและความคิดเห็นในการเลื่อนรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หมายเหตุ ใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัย บัญชีผู้ใช้งาน @silpakorn.edu (xxxxxx_x@silpakorn.edu) ในการดำเนินการทำแบบสำรวจ

:

เลื่อนการเปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์