ยกระดับการควบคุมพื้นที่ฯ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ช่วยกันแชร์...

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ และสอดคล้องกับแนวทางของจัวหวัดนครปฐม กองกิจการนักศึกษา จึงขอประกาศยกระดับการควบคุมพื้นที่และรักษามาตรการ เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

ยกระดับการควบคุมพื้นที่ฯ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์