ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน และการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2565

ช่วยกันแชร์...

ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
และการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2565
(เฉพาะนักศึกษาที่พักอาศัยที่อาคารเพชรรัตน 2 เพชรรัตน 3 และอาคารเพชรรัตน 6)

1. นักศึกษาที่อยู่หอพักต่อเนื่องจากช่วงปิดภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (3 เมษายน 2565 – 24 มิถุนายน 2565) ให้เก็บของคืนห้องพักและคีย์การ์ดในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4

2. นักศึกษาต้องนำคีย์การ์ดมาคืน ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และรายงานตัวเข้าอยู่หอพักที่ได้รับสิทธิ์ปีการศึกษา 2565 พร้อมรับคีย์การ์ดใหม่ได้วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.

3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2565 ในวันที่  23  มิถุนายน  2565

4. สิทธิ์ในการเข้าพักจะครอบคลุมทั้ง 2 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาต้นและปลาย) โดยการชำระค่าธรรมเนียมหอพักในระบบจะตั้งหนี้ชำระตามภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะพักอาศัยในภาคการศึกษาต้น ให้รีบแจ้งเรื่องต่อหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาล่วงหน้าก่อนการตั้งหนี้ค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาต้นในระบบ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 

5. เพื่อเป็นการเยียวยาสภาวะทางเศรษฐกิจแก่ผู้ปกครองและนักศึกษา การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (ภาคการศึกษาต้น) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

6. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาชำระเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้กับนักศึกษาในทุกกรณี

ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน และการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2565
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์