ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

ช่วยกันแชร์...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

————————————————-

                   ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2565 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา (รอบที่ 3) นั้น ขั้นตอนการรับสมัครได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

                   1. จำนวนนักศึกษาที่ยื่นใบสมัครขอเข้าพักในหอพักนักศึกษา

                       1.1 นักศึกษาชาย จำนวน 208 คน

                       1.2 นักศึกษาหญิง จำนวน 504 คน

                   2. การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

                       2.1 นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้มารายงานตัวและรับคีย์การ์ด ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ชั้น 1 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 – วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

                   3. การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก

                       3.1 การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (ภาคการศึกษาต้น) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน  2565

                       3.2 ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาชำระเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจะไม่คืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้กับนักศึกษาในทุกกรณี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์