กำหนดการรายงานตัวเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ช่วยกันแชร์...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เรื่อง กำหนดการรายงานตัวเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

————————————————-

                   ตามที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน และครั้งที่ 3 วันที่ 22 มิถุนายน  2565 ภายใต้แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) จึงเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางมารายงานตัวเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ดังนี้ 

               1. การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

                   (นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565)

                   1.1 นักศึกษาต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม

                   1.2 นักศึกษาต้องคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้การรับรอง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ส่งผลการตรวจผ่าน http://www.dsa.su.ac.th/dorm

                   1.3 นักศึกษาและผู้ปกครองที่มารายงานตัว ต้องสวมหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ

                   1.4 นักศึกษารายงานตัวและรับคีย์การ์ด ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หอพักเพชรรัตน 4 ในวันเสาร์ที่ 25  – วันอังคารที่  28  มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

                   1.5 ผู้ปกครองสามารถถือหรือขนสิ่งของไปส่งให้นักศึกษา ได้บริเวณหน้าอาคารหอพักเท่านั้น

                  2. การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก

                       2.1 สิทธิ์ในการเข้าพักจะครอบคลุมทั้ง 2 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาต้นและปลาย) โดยการชำระค่าธรรมเนียมหอพักผ่านระบบจะตั้งหนี้ชำระตามภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาจะขอยกเลิกการเข้าพักอาศัยในภาคการศึกษาต้น ให้รีบแจ้งเรื่องต่อหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 

                      2.2 เพื่อเป็นการเยียวยาสภาวะทางเศรษฐกิจแก่ผู้ปกครองและนักศึกษา การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (ภาคการศึกษาต้น) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

                      2.3 ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาชำระเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแก่นักศึกษาในทุกกรณี

แผนผังเส้นทางการจราจรในการเดินทางมารายงานตัวเข้าหอพัก

กำหนดการรายงานตัวเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์