การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
ช่วยกันแชร์...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

————————————————-

                    ด้วยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จะรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่มีความประสงค์จะขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2566 ตามกำหนดการและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

        1. ผู้มีสิทธิ์สมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

                  1.1 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและได้รหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

                  1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด

         2. หลักฐานการสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

                   2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา     จำนวน 1 ชุด

                   2.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                        จำนวน 1 รูป

                   2.3 เอกสารการรับวัคซีน Covid-19                          จำนวน 1 ชุด

         3. การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา  

                  online ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาได้ที่ WWW.DSA.SU.AC.TH/DORM

                  3.1 รอบที่ 1 วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

                  3.2 รอบที่ 2 (เก็บตก) วันที่ 9 – 24 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

          4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2566

                    4.1 รอบที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2566

                    4.2 รอบที่ 2 (เก็บตก) วันที่ 26 มิถุนายน 2566

          5. นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาให้มารายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาในวันที่ 28 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.

         6. สิทธิ์ในการเข้าพักจะครอบคลุมทั้ง 2 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาต้นและปลาย) โดยการชำระค่าธรรมเนียมหอพักในระบบจะตั้งหนี้ชำระตามภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะพักอาศัยในภาคการศึกษาต้น ให้รีบแจ้งเรื่องต่อสำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษาล่วงหน้าก่อนการตั้งหนี้ค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาต้นในระบบ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

         7. การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (ภาคการศึกษาต้น) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2566

         8. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาชำระเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้กับนักศึกษาในทุกกรณี

การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์