ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (เฉพาะนักศึกษาหอพักเพชรรัตน 7 เลือกหอพักใหม่)

ช่วยกันแชร์...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2566

(เฉพาะนักศึกษาหอพักเพชรรัตน 7 เลือกหอพักใหม่) 

……………………………………………………..

                   ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ลงวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เรื่อง แนวทางการจัดการจัดสรรที่พักแก่นักศึกษาหอพักเพชรรัตน 7 ปีการศึกษา 2566 บัดนี้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศได้จับเมทและเลือกหอพักใหม่เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

                   1. จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เลือกห้องพัก

                       1.1 นักศึกษาหญิง     จำนวน 136 ห้อง     รวม 312 คน

                   2. การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

                       2.1 นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้มารายงานตัวและรับคีย์การ์ด ณ หน่วยหอพักนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ชั้น 1 ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 – วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

                   3. การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก

                       3.1 การชำระค่าธรรมเนียมหอพักตลอดปีการศึกษา 2566 ในภาคการศึกษาต้น นักศึกษาต้องชำระภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 – 10 ตุลาคม 2566  

    3.2 กรณีที่นักศึกษาได้รับการจัดสรรห้องพักเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฎว่าในภายหลังเพื่อนร่วมห้องพักไม่สามารถพักอาศัยได้ในทุกกรณี นักศึกษาที่เหลืออยู่ในห้องพักต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมหอพักตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559

    3.3 กรณีที่นักศึกษาได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้าพักในหอพัก หรือยกเลิกหอพักนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักให้กับนักศึกษา จึงขอให้นักศึกษาพิจารณาตัดสินใจในการเข้าพักก่อนชำระค่าธรรมเนียมให้รอบคอบ ทั้งนี้ ถ้านักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้าพักให้รีบแจ้งยกเลิกที่หน่วยหอพักนักศึกษาอาคารหอพักเพชรรัตน 4 ชั้น 1 ภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เพื่อหน่วยหอพักจะได้ดำเนินการด้านต่างๆ ต่อไป

                     สำหรับรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (เฉพาะนักศึกษาหอพักเพชรรัตน 7 เลือกหอพักใหม่)
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์