แนวทางการจัดการจัดสรรที่พักแก่นักศึกษาหอพักเพชรรัตน 7

ช่วยกันแชร์...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เรื่อง แนวทางการจัดการจัดสรรที่พักแก่นักศึกษาหอพักเพชรรัตน 7

                  ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เรื่อง แจ้งปิดให้บริการหอพักเพชรรัตน 7 กองกิจการนักศึกษาไม่นิ่งนอนใจจึงได้รีบดำเนินการจัดสรรหอพักสำหรับนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักเพชรรัตน 7 เป็นลำดับแรก โดยนักศึกษาที่เคยอาศัยหอพักเพชรรัตน 7 สามารถดำเนินการเลือกหอใหม่ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ในการนี้กองกิจการนักศึกษาจะประกาศรายชื่อ และหมายเลขห้องพักที่นักศึกษาได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัย ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ผ่านเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา https://dsa.su.ac.th/ksu/ และเว็บไซต์หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ https://dsa.su.ac.th/dorm/ มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

            1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักในหอพักเพชรรัตน 5 ดำเนินการจับคู่เพื่อนร่วมห้องให้ครบ 3 คน พร้อมส่งตัวแทนนักศึกษายื่นความประสงค์จองหอพัก 1 คนต่อหนึ่งห้องพักเท่านั้น (ไม่ต้องยื่นคำร้องทั้ง 3 คน) นักศึกษาสามารถยื่นความประสงค์ ได้ที่เว็บไซต์ https://dsa.su.ac.th/dorm

            2. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าพักในหอพักเพชรรัตน 1, 2 , 3 , 4 และ 6 นักศึกษาสามารถยื่นความประสงค์ ได้ที่เว็บไซต์ https://dsa.su.ac.th/dorm

           อนึ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถจองหอพักเพชรรัตน 1, 2 , 3 , 4 และ 6 ได้ตั้งแต่วันที่ 9-24 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับนักศึกษาหรือผู้ปกครองที่ต้องการทราบหอพักเอกชนโดยรอบมหาวิทยาลัย สามารถดูรายละเอียดได้ลิ้งด้านล่างนี้

ยื่นคำร้องขอเข้าพักในหอพัก
ใช้บัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (@g.su.ac.th) ในการยื่นคำร้อง

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง แจ้งการปิดบริการหอพักเพชรรัตน 7

แนวทางการจัดการจัดสรรที่พักแก่นักศึกษาหอพักเพชรรัตน 7
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์