DSA|SU ์NEWS

E-mail รับ-ส่งเอกสาร

จำนวนเปิดอ่าน 41 เพื่อให้การรับ-ส่งเอกสารออนไลน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และรวดเร็ว จึงขอแจ้งชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถติดต่อ กองก...

สาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ได้ด้วยตนเอง

จำนวนเปิดอ่าน 14 ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ โควิด-19 อยู่รอบๆตัวเรา หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้จัดทำการสาธิต วิธีการใช้ชุดตรวจ ATK (Ant...

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 455 ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการรับสมัค...

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ช่วยเหลือ COVID-19 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

จำนวนเปิดอ่าน 949 ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการรับสมัค...

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 394 ด้วยกองทัพบกจะทำการตรวจเลือกบุคคลซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2565 ประมาณปล...

ออมสุข” ออนไลน์ 2564

จำนวนเปิดอ่าน 6,883 โครงการมหาวิทยาลัยสีขาวส่งเสริมวินัยนักศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอน “สมุดออมสุข” ออนไลน์ 2564 สังคมไทยนับแต...

x Close

Silpakorn Act