DSA|SU Blog

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 228 ด้วยกองทัพบกจะทำการตรวจเลือกบุคคลซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2565 งบประมาณ...

ออมสุข” ออนไลน์ 2564

จำนวนเปิดอ่าน 5,435 โครงการมหาวิทยาลัยสีขาวส่งเสริมวินัยนักศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอน “สมุดออมสุข” ออนไลน์ 2564 สังคมไทยนับแต...

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน การเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จำนวนเปิดอ่าน 17 ตามที่ หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด...

แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์

จำนวนเปิดอ่าน 236 ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี เมืองแก้ว ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนั...

รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

จำนวนเปิดอ่าน 24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ วัฒนโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศิลปากรรับมอบหน้ากากอนามัยทางก...

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน FIRST AID TO SAFE LIFE

จำนวนเปิดอ่าน 35 ด้วยปัจจุบันการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษาแต่ละบุคคลนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การฝึกปฏิบัติงาน การทำกิจกรรมต่างๆ การเดินทาง มี...

x Close

Silpakorn Act