DSA|SU ์NEWS

วิธีการเคลมประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2567

จำนวนเปิดอ่าน 1,444 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ใช้ยื่นในกรณีสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนแล้ว เท่านั้น

ขอใช้พื้นที่กีฬาภายในอาคาร

จำนวนเปิดอ่าน 22,315 ตามที่ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามมาตรการผ่อนค...

โครงการส่งเสริมวินัยนักศึกษา “มหาวิทยาลัยสีขาว”

จำนวนเปิดอ่าน 519 งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่เพื่อการดำเนินโครงการที่สอด...

“ออมสุข” สร้างเสริมวินัยการออมและวางแผนการเงิน 2567

จำนวนเปิดอ่าน 297 โครงการเตรียมพร้อมทักษะพลเมืองโลกสู่ศตวรรษที่ 21กิจกรรมสร้างเสริมวินัยการออมและวางแผนการเงิน โลกในปัจจุบันและอนาคตเป็นไปด้วยการเปลี่...

ประกาศเรื่องการให้บริการสนามกีฬา

จำนวนเปิดอ่าน 127 ตามที่กองกิจการนักศึกษา เปิดให้บริการพื้นที่สนามกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สำหรับนักศึกษา และบุคลาก...

โครงการศิลปากรโปร่งใส ร่วมใจ ต่อต้านทุจริต (สภานักศึกษา)

จำนวนเปิดอ่าน 97 โครงการประเมินโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา และเชิดชูเกียรติโครงการต้นแบบเพื่อสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ในแนวคิด ‘โตไปไม่โกง’ ปีกา...

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

จำนวนเปิดอ่าน 22 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยองค์กรกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2564 มีการปรับโครงสร้างการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา โดยประกอบด้วย ส...

รายชื่อผู้ประกอบการ (รายเก่า) ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

จำนวนเปิดอ่าน 45

x Close

Silpakorn Act