DSA|SU Blog

ประกาศเปิดให้บริการสนามกีฬาภายในอาคาร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

จำนวนเปิดอ่าน 90 ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 31/2564 เรื่องให้เปิดสถานศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID &...

ประกาศขึ้นทะเบียนออนไลน์ตามมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ (COVID-19) สำหรับบุคคลภายนอกที่ประสงค์ขอใช้พื้นที่กีฬาของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

จำนวนเปิดอ่าน 739 ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 31/2564 เรื่องให้เปิดสถานศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (C...

ประกาศ การเตรียมหลักฐานการรายงานตัว เพื่อคัดกรองและติดตามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19

จำนวนเปิดอ่าน 2,513 ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านเตรียมหลักฐานมาในวันขึ้นทะเบียนรายงานตัว ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นนักศึกษาต่...

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 291 ด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จะหมดวาระการทำงานในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมนักศ...

สมัครขอพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 1,997 ด้วยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จะรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิท...

กำหนดการรายงานตัวเพื่อคัดกรองและติดตามเฝ้าระวังโรค COVID-19

จำนวนเปิดอ่าน 5,954 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการรายงานตัวเพื่อคัดกรองและติดตามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI...

x Close

Silpakorn Act