DSA|SU Blog

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

จำนวนเปิดอ่าน 232 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...

การขอแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 และ การขอรับสิทธิ์การสมัคและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 39

โครงการบูรณาการทักษะวิชาชีพเพื่อจิตสาธารณะ | SU ENGAGETMENT 2021

จำนวนเปิดอ่าน 2,273 ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และชั่วโมงจิตอาสา เพื่อรับรองคุณสมบัต...

ประกาศ มาตรการป้องกัน COVID-19 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

จำนวนเปิดอ่าน 101 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง มาตรการในการดำเนินงานเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร...

x Close

Silpakorn Act