DSA|SU ์NEWS

ขอใช้พื้นที่กีฬาภายในอาคาร

จำนวนเปิดอ่าน 44 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19โปรดนำหมายเลขขอใช้สถานที่กีฬาเพื่อเข้ารับบริการภายในอาคารและโรงฝึกพล...

“รายได้เสริม…เติมฝัน 2565”

จำนวนเปิดอ่าน 853 โครงการส่งเสริมแนวทางการสร้างรายได้พิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร กองกิจการนักศึกษา และจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับเครือข่ายผู้ป...

ปรึกษา/สอบถามข้อมูล “ชุมชนอบอุ่น” เกี่ยวกับ COVID-19

จำนวนเปิดอ่าน 55 กองกิจการนักศึกษา ขอส่งความปรารถนาดีถึงนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ในการหมั่นรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย ลดการไปในที่ชุมชน หลักเลี่ยง...

รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ประจำปี 2565

จำนวนเปิดอ่าน 229

เป็นบัณฑิตสมสง่าศิลปากร

จำนวนเปิดอ่าน 1,933 เราภูมิใจบัณฑิต ผู้เป็นศึกศิษย์แห่งศิลปากร Openchat สำหรับติดตามข่าวสาร ประกาศกำหนดการ ประกาศวัดตัวชุดครุย วิธีการวัดตัวชุดครุย คู...

คณะทำงานบูรณาการศิลปากร เพื่อสร้างสรรค์ทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

จำนวนเปิดอ่าน 21 ตัวอย่าง VIRTUAL EXHIBITION สำนักหอสมุด มศก.

x Close

Silpakorn Act