DSA|SU ์NEWS

ขอใช้พื้นที่กีฬาภายในอาคาร

จำนวนเปิดอ่าน 14,027 ตามที่ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามมาตรการผ่อนค...

ประกาศกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกเป็นนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๙

จำนวนเปิดอ่าน 160 ตามที่ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง ๔๙ ในระหว่างวันที่ ๑ ...

ทับแก้วปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร

จำนวนเปิดอ่าน 1,307 อบรมและฝึกปฏิบัติทักษะส่งเสริมสวัสดิภาพนักศึกษาณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 &#82...

เชิญร่วมโครงการ “แนะแนวการศึกษาต่อขอทุนรัฐบาล (ก.พ.) และ (อว.)” ระบบ Online

จำนวนเปิดอ่าน 1,216 มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทอันสำคัญในการพัฒนาประเทศ ภาระหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือการผลิตบัณฑิตที่มี...

การขออนุญาตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเครื่องแบบการแต่งกายบัณฑิตตามเพศสภาวะ ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 80 ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่เว็บไซต์DSA.SU.AC.TH/GRADUATE

กำหนดวัน พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนเปิดอ่าน 1,125 บัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ต้องยืนยันตนภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 เท่านั้น ขั้นตอนตามลิงก์ต่...

x Close

Silpakorn Act