DSA|SU ์NEWS

ประกาศ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 (วังท่าพระ)

จำนวนเปิดอ่าน 18 ด้วยกองทัพบก จะทำการตรวจเลือกบุคคล ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่...

ออมสุข | ศิลปากร 2565

จำนวนเปิดอ่าน 5,926 กระบวนการสร้างเสริมวินัยการวางแผนและการใช้เงิน บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชีวิตนักศึกษา สร้างสรรค์กระบวนทัศน์ในการดำ...

ขอใช้พื้นที่กีฬาภายในอาคาร

จำนวนเปิดอ่าน 5,641 ตามที่ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามมาตรการผ่อนคล...

สมัครนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

จำนวนเปิดอ่าน 638 กองกิจการนักศึกษารับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา ร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาล...

ทับแก้วปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร | SU SAFE

จำนวนเปิดอ่าน 847 มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม ทิศเหนือติดกับถนนเห...

ศิลปาสา | ศิลปากร 2022

จำนวนเปิดอ่าน 949 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและจิตอาสาสร้างสรรค์สังคม “ศิลปาสา | ศิลปากร” โดยงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาม...

เทศบาลนครนครปฐม เข้าชำระล้างสิ่งสกปรกหลังโรงอาหารสระแก้ว และโรงอาหารเพชรรัตน

จำนวนเปิดอ่าน 9 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับผู้ประกอบการโรงอาหารเพชรรัตน และโรงอาหารสระแก้ว โดยได้รับควา...

x Close

Silpakorn Act