ศิลปากรห่วงใย..ส่งใจสู้..ภัยน้ำท่วม

แบบสำรวจนักศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

เพื่อการติดตาม ดูแลนักศึกษา ตลอดจนกำหนดแนวทางความช่วยเหลือ โดยสามารถส่งข้อมูลออนไลน์พร้อมหลักฐานได้ที่กองกิจการนักศึกษา

ส่งแบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 2564


กรณีประสบอุบัติเหตุสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ดูรายละเอียดที่นี่

x Close

Silpakorn Act