การประกันอุบัติเหตุ

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำสัญญาการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร กับบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2562 – 2563 เนื่องจากช่วงนี้  เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษา ระหว่างนี้ถ้านักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ที่ประสบอุบัติเหตุและสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน มีความประสงค์จะเบิกค่ารักษาพยาบาล ขอให้ดำเนินการดังนี้

  1. ขั้นตอนการเบิกประกันอุบัติเหตุ

                            ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำสัญญาการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร กับบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2562 – 2563 เนื่องจากช่วงนี้  เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษา ระหว่างนี้ถ้านักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ที่ประสบอุบัติเหตุและสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนมีความประสงค์จะเบิกค่ารักษาพยาบาล ขอให้ดำเนินการดังนี้

    1. รวบรวมใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ พร้อมใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
    2. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารให้อยู่ในหน้าเดียวกัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ที่ยังไม่มีหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านหรือ  สูติบัตรของนักเรียน สำเนาบัตรประชาชนและหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง (เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ) กรอกรายละเอียดในใบคำร้องเบิกค่าสินไหมให้ชัดเจน (สามารถดาวห์โหลดใบคำร้องได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบด้านล่าง)  ส่ง EMS มายังกองกิจการนักศึกษา ดังนี้
  2. 2.1 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (ส่งที่)

                             นางสาวดวงเดือน  แก้วมณี
                             กองกิจการนักศึกษา
                             มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
                             อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000

         2.2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (ส่งที่)

                             นางสาวกฤตชญา  มาสุข
                             มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนน หน้าพระลาน
                             แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
                             กรุงเทพมหานคร 10200

          2.3 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน (ส่งที่)

                             นายขันติชัย  ซื่อสัตย์
                             มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
                            เลขที่ 22  ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชั้น
                            เขตตลิ่งชัน กรุงทพมหานคร 10170

          2.4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ส่งที่)

                             นางสาวกมลศรี  กระต่ายเล็ก
                             มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
                             เลขที่ 1  หมู่ 3 ตำบลชะอำ ถนนชะอำ-ปราณบุรี
                            ตำบลสามพระยา
                            อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  76120

(สามารถดาวห์โหลดใบคำร้องได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบด้านล่าง)