การประกันอุบัติเหตุ


อัตราค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2565


กรณีนักศึกษายังไม่ได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุ สามารถสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินไม่เกิน 15,000 ต่อกรณี สำหรับพระราชวังสนามจันทร์สามารถติดต่อขอรับ “ใบส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล” (ไม่ต้องสำรองจ่าย) ได้ในวันและเวลาทำการที่กองกิจการนักศึกษา นอกเวลาทำการติดต่อที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 062-4426469 คุณดวงเดือน


x Close

Silpakorn Act