สายลับทับแก้ว – บำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมวินัยนักศึกษา

หน่วยวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินโครงการ “มหาวิทยาลัยสีขาว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการของนักศึกษา ตลอดจนบุคลากร ประชาคมชาวศิลปากรทุกคน ซึ่งกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวคือ “ทับแก้ว..วาไรตี้” เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร สาระความบันเทิง เพื่อชาวทับแก้ว จะได้ใช้เป็นท่องทางการสื่อสารซึ่งกันและกัน ด้วยความร่วมมือของสโมสรนักศึกษา ชมรม และกลุ่มกิจกรรม อันเป็นกลไลสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการตลอดปีการศึกษา และเพื่อเป็นการใช้พื้นที่ชุมชนออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของนักศึกษา จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “สายลับ..ทับแก้ว” ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเบาะแส แก้ไขเหตุปัญหาต่าง ๆ ในรั้วทับแก้ว และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งประชาคมศิลปากรต่อไป (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 098-5959-297)

แจ้งเหตุเบาะแส “สายลับทับแก้วได้ที่นี่

แบบบันทึกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เสริมสร้างวินัยนักศึกษา (กศ.015)
http://dsa.su.ac.th/ksu/wp-content/uploads/2019/…/กศ.015.pdf

สำหรับการแก้ไขวินัยนักศึกษาบกพร่อง ดำเนินการดังนี้
1.ตรวจสอบประวัติกิจกรรมและชั่วโมงบกพร่องได้ที่ www.reg.su.ac.th
2.เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการที่มีผู้รับรอง (กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์)
3.นำแบบ กศ.015 ส่งที่กองกิจการนักศึกษา (ชั้น 2 โรงยิมใหม่)

ในการตรวจสอบอย่างรวดเร็วโปรดดำเนินการสร้างบาร์โค้ดขนาด ไม่เกิน 2×5 cm. โดยปิดทับลงบน กศ.015 มุมบนขวามือ ทับแถบ กศ.015 เพื่อลดระยะเวลานำส่งและลดขั้นตอนการลงทะเบียน โดยสามารถดำเนินการสร้าง Barcode ได้ด้วยตนเองดังนี้
1.ตรวจสอบ “รหัสนักศึกษา” ได้ที่ www.reg.su.ac.th
2.เข้าสู่เว็บไซต์ https://barcode.tec-it.com/en
3.ดำเนินการตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้องจนแล้วเสร็จเพื่อบันทึก
4.พิมพ์บาร์โค้ดขนาด ขนาด ไม่เกิน 2×5 cm. ปิดลงบน กศ.015

x Close

Silpakorn Act