ติดต่อเรา

คำร้องเพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตศิลปากร

งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 02-2214333

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารเพชรรัตน – สุวัทนา (ยิมใหม่)

มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 034-255-805 (โทรศัพท์/โทรสาร)
กยศ./กรอ./นักศึกษาวิชาทหาร 034-242-748
งานสวัสดิการ/ประกันอุบัติเหตุ 034-270-828
หอพักนักศึกษา 034-275-004
สารบรรณและการเงิน 034-253-849 (โทรศัพท์/โทรสาร)
สายด่วนกิจการนักศึกษา 098-989-4620