ติดต่อเรา

ส่งข่าวสารกิจการนักศึกษาเพื่อเผยแพร่

สายตรงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 02-2214333

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารเพชรรัตน – สุวัทนา (ยิมใหม่)

มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน (200406-424)

งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 034-255-805 
กองทุน (กยศ./กรอ.) และนักศึกษาวิชาทหาร 034-242-748
งานบริการและสวัสดิการฯ (ประกันอุบัติเหตุ) 034-270-828
หอพักนักศึกษา (สำนักงานหอพักนักศึกษา) 034-275-004
สารบรรณและการเงิน (โทรศัพท์/โทรสาร) 034-253-849 
สายด่วนกิจการนักศึกษา 098-595-9297
สายด่วนให้คำปรึกษาจิตวิทยา 062-592-3296
ติดตามข่าวสาร-รับคำปรึกษาได้ที่นี่
x Close

Silpakorn Act