ชำระชั่วโมงบกพร่อง

สำหรับการแก้ไขวินัยนักศึกษาบกพร่อง ดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบประวัติกิจกรรมและชั่วโมงบกพร่องได้ที่นี่
  2. แบบขออนุมัติ บันทึกชั่วโมงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมวินัยนักศึกษา
  3. เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยจิตอาสาต่อองค์กร หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร (กรณีสถานที่ปฏิบัติธรรมทางศาสนา/โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา/ต้องเป็นโครงการหรืองานสำคัญที่มีความต้องการจิตอาสาเท่านั้น) โดยระบุ 1วันไม่เกิน 6 ชั่วโมง และ 1 กิจกรรม/ 1 โครงการ ไม่เกิน 9 ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาหรือความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาจง ให้แจ้งแนวทางที่สายด่วน 098-5959-297 ก่อนดำเนินการ)
  4. ผู้มีอำนาจ หรือหัวหน้างานที่รับผิดชอบหน่วยงาน ลงนามรับรองและประทับตราองค์กร ในเอกสาร กศ.015 (กรณีไม่ประทับตราต้องมีเอกสารแนบรับรองหรือเกียรติบัตรที่ออกให้เป็นกรณีไป ซึ่งเป็นหนังสือที่มีอ้างอิงจากหน่วยงาน)
  5. ทำแบบประเมินยืนยันขั้นตอนเข้าร่วมกิจกรรมชำระชั่วโมงบกพร่อง ได้ที่นี่
  6. หลังดำเนินการ 5 ขั้นตอนแล้ว ให้นำส่ง กศ.015 และประกาศนียบัตรฯ โดยเย็บรวมเอกสารแนบทั้งหมดให้เรียบร้อย นำส่งที่ชั้น 2 กองกิจการนักศึกษา อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา ตั้งแต่ 10.30 – 16.30 น. (วังท่าพระส่งงานกิจกรรมนักศึกษา/เพชรบุรีส่งผ่านงานพัฒนานักศึกษา)
  7. เพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็วโปรดดำเนินการสร้างบาร์โค้ดขนาด ไม่เกิน 2×5 cm. โดยปิดทับลงบน กศ.015 มุมล่างขวามือ โดยดำเนินการสร้าง Barcode ด้วยตนเองดังนี้ 1) ตรวจสอบ “รหัสนักศึกษา” ได้ที่นี่ 2) เข้าสู่เว็บไซต์สร้างบาร์โค้ด 3) ดำเนินการตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้องจนแล้วเสร็จเพื่อบันทึก 4) พิมพ์บาร์โค้ดขนาด ขนาด ไม่เกิน 2×5 cm. ปิดลงบน กศ.015 (โปรดทดสอบบาร์โค้ดโดยการโหลด App. อ่านบาร์โค้ด ซึ่งจะอ่านค่าเป็นหมายเลขรหัสนักศึกษาเท่านั้น)
  8. แบบนำส่งแบบกศ.015 (ออนไลน์) เพื่อแก้ไขวินัยบกพร่องที่นี่ (คำเตือน! โปรดตรวจสอบอีเมลตอบกลับทุกครั้ง และบันทึกภาพหน้าจออีเมลตอบกลับจากการส่งแนบในช่องข้อความเพจ “วินัยนักศึกษาศิลปากร” เพื่อยืนยันการส่งและแก้ไขข้อบกพร่องตามกำหนด)
x Close

Silpakorn Act