Category: การประกวด

การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

จำนวนเปิดอ่าน 424 ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ZHONGQING CUP” การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประ...

ขอเชิญชวนสมัครแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ ใน Trash to Treasure Contest 2021

จำนวนเปิดอ่าน 404 ภายใต้หัวข้อ “Trash to Treasure เพราะขยะก็มีค่า” มาร่วมแสดงพลัง สะท้อนมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกปัจจุบันกับปัญหาจากวัสด...

โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 (ประจำปี 2564)

จำนวนเปิดอ่าน 462 โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกระตุ้น...

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจธุรกิจส่งออกและธุรกิจออนไลน์

จำนวนเปิดอ่าน 143 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจธุรกิจส่งออกและธุรกิจออนไลน์ จำนวน 2 โครงการ คือ1. โครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New ...

x Close

Silpakorn Act