Author: asiyawut

สาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ได้ด้วยตนเอง

จำนวนเปิดอ่าน 14 ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ โควิด-19 อยู่รอบๆตัวเรา หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้จัดทำการสาธิต วิธีการใช้ชุดตรวจ ATK (Ant...

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน การเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จำนวนเปิดอ่าน 32 ตามที่ หน่วยพัฒนาสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด...

การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

จำนวนเปิดอ่าน 43 ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ZHONGQING CUP” การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจ...

ขอเชิญชวนสมัครแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ ใน Trash to Treasure Contest 2021

จำนวนเปิดอ่าน 139 ภายใต้หัวข้อ “Trash to Treasure เพราะขยะก็มีค่า” มาร่วมแสดงพลัง สะท้อนมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกปัจจุบันกับปัญหาจากวัสด...

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจธุรกิจส่งออกและธุรกิจออนไลน์

จำนวนเปิดอ่าน 41 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจธุรกิจส่งออกและธุรกิจออนไลน์ จำนวน 2 โครงการ คือ1. โครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New G...

x Close

Silpakorn Act