Category: พระราชทานปริญญาบัตร

การให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ (ออนไลน์) ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนเปิดอ่าน 848 ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 18 มกราคม 2565กำหนดใหสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่อ...

ผลการพิจารณาคัดเลือกร้านผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

จำนวนเปิดอ่าน 153

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

จำนวนเปิดอ่าน 456 กำหนดวันให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖...

x Close

Silpakorn Act