Category: พระราชทานปริญญาบัตร

ผลการพิจารณาคัดเลือกร้านผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

จำนวนเปิดอ่าน 49

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

จำนวนเปิดอ่าน 177 กำหนดวันให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖...

ศิลปากรประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาวในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

จำนวนเปิดอ่าน 122 วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณะผู้บร...

x Close

Silpakorn Act